Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1874-09-04)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 4. Septbr. 1874.

Min kjære Ven! Blot et Par Ord vil jeg tale med Dig om den amerikanske Mission som Fortsættelse af det, vi mundtlig forhandlede 3) . Naar det nu er en Kjendsgjerning, 1) at Udvalget her ingensinde har stillet den Betingelse, at de, som udsendes, skulle være Grundtvigianere, 2) at dette kan offentlig godtgjøres derved, at det har udsendt i det mindste to Mænd, som ikke ere Gr., er der da virkelig nogen Grund til, at den I. M. foranstalter en særlig Mission 4) ? Vil dette ikke navnlig i Amerika fremkalde megen sørgelig Forvirring og Adsplittelse? Og naar Du tidt tidligere har sagt, at Du ønskede Samvirken og her virkelig er et Omraade, hvor man kan virke sammen, er det da rigtigt uden s. 244 Grund at ville fremkalde Adskillelse? Var der stillet den Fordring, at Udsendinge skulde være Gr., da var det den simpleste og mest berettigede Ting af Verden, at den I. M. ogsaa her vilde virke — men denne Fordring er aldrig stillet, og dermed falder Grunden til en særlig Mission bort. Personlig har jeg jo aldeles ingen Interesse af, om den I. M. opretter en amerikansk Mission eller ikke; det gjør mig kun ondt for Guds Riges Skyld ude og hjemme, at der uden Grund skal gjøres mere Adskillelse, end der alt er. Hvis Du virkelig skulde komme til den Erkjendelse, at Sagen forholder sig saaledes, og Du maatte offentlig kalde den Sag tilbage, fordi Du nu var bleven oplyst om, at Udvalget saa gjerne vil oversende ikke-grundtvigske Folk, naar de kun ere troende og iøvrigt skikkede, da vilde dette gjøre et godt og velsignet Indtryk. Du kunde jo (eller andre af den I. M.) gjøre et Forsøg paa at sende os troende Folk; naar I da gjorde Erfaring om, at vi ikke vilde udsende dem, I mente skikkede, da synes det mig tidlig nok at oprette en særlig Mission. Jeg beder Dig tage dette under kjærlig Overvejelse 1) . Vær kjærligt hilset af din Ven

J. Clausen.