Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1882-01-18)

J. Clausen til Vilh. Beck.
N. Lyndelse 18. Januar 1882.

Min kjære Ven! Jeg troer, at jeg, da Du besøgte mig ifjor, talte med Dig om, at jeg nu for Alvor tænkte paa at udgive en Prædikensamling 1) , baade fordi det nu efter 24 Aars Præstevirksomhed dog ikke kan siges at være forhastet at imødekomme en til mig af mange rettet Opfordring — og fordi jeg nu, da mine Børn koste mig saa meget, haardt kunde trænge til en Extraindtægt. Du miskjender ikke dette Hensyn? Jeg kan jo ikke s. 263 gjøre Regning paa, at mer end en Tiendedel saa mange ville kjøbe mine Prædikener som dine, men nogle ville nok have dem. Jeg er i stor Tvivl om, hvor mange Expl. jeg tør lade trykke. Jeg kunde jo nok ønske, at den I. M.’s Udsendinge maatte sælge den; men herom vil jeg ikke bede Dig, førend Du har læst 1. Hefte. Om Formen for Udgivelsen vil jeg bede Dig, min kjære Ven! om Raad. — —

Slaae mig til Ro her har jeg hidtil ikke kunnet. Jeg vil gjerne over til Sjælland, saa kunde vi muligvis paa vore gamle Dage samles som i vore unge.

Vær kjærligst hilset af din hjertelige og trofaste Ven

J. Clausen.