Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1882-07-21)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 21. Juli 1882.

Min inderlig kjære Ven! Hvor har Du dog gjort mig en voldsom stor Glæde ved at dedicere dine Prædikener til mig; jeg kunde kysse Dig 1000 Gange for det, hvis det ikke vilde slide Dig op. Jeg vil nødig have Dig opslidt; Du har mange gode Kræfter endnu, som jeg haaber snart maae faae Ben at gaae paa. Hvor underligt, at Du, som ligner din Fader saa meget, ogsaa skal ligne ham i at trække lidt paa Benet. Jeg vilde saa gjerne besøge Dig, men det har hidtil været umuligt, og nu paa Mandag, da vi skulle til Grenaa, kunne vi ikke komme af sted før om Natten, fordi Bispen 3) bliver hos os 3 Dage til Mandag Middag.

Dine Prædikener skal Du ikke slæbe ned i Skidtet 4) . s. 266 Du prædiker godt, skriver i hvert Fald ligesaa godt, maaske bedre. Der burde være en Prædikensamling af Dig, noget, der rager lidt op over den Skov af lavstammede Prædikensamlinger, som saa meget ligner en uigjennemtrængelig Urskov, saa vildt som Snylteplanterne snoe sig om de meget uberegnelige Tanker. kjender Du større Vrøvlehoveder end Præsterne? Hvilken Del af Naturriget henhøre Præsterne til? — Zoologien? — Ved Bispevisitater kommer man til at tænke paa Krybdyrene, — ved andre Lejligheder paa Kamelerne, dog ikke de almindelige, som vist kun have een Pukkel.

Gid jeg snart maatte høre Dig gaaende igjen!

Din gamle Ven
Vilh. Beck.