Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1882-11-11)

J. Clausen til Vilh. Beck.
N. Lyndelse 11. Novbr. 1882.

Min kjære Ven! Den 15. Oktober kom jeg hjem, og det er stadig gaaet fremad. Nu gaaer jeg temmelig let med een Stok — og kan besørge hele min Gjerning, om ogsaa med Besvær; jeg kan ikke noksom takke vor Herre for, som det er gaaet.

s. 269 Til Mødet i Helsingør 1) kom jeg gjerne, kunde ogsaa nok for Benets Skyld, men jeg har ikke Raad dertil. Af Hensyn til Jyderne burde Du have ansat Mødet til Anholt, det var altid lidt nærmere for dem — og for os Andre vilde det gjøre mindre til Sagen, om vi tog lidt længere. Disse Præstemøder kunde faae stor Betydning; men saa maatte de holdes paa en anden Tid af Aaret og paa belejlig ere Steder; der burde ikke være Tale om andre Steder til Præstemøder end Kjøbenhavn, Fredericia, Odense eller Korsør. Og saa burde der være mere end eet Forhandlingsemne — og man burde ikke være bange for at tage direkte folkekirkelige Sager for. Nu — Du er paa visse Omraader en forsigtig General. Men jeg som den gamle Adjudant tør vel nok puffe Generalen lidt i Siden, og naar hans Dispositioner ere saa ravruskende gale som at kalde Præster fra hele Landet til Helsingør — da gjøre i al Beskedenhed Indsigelser. Som sagt, havde jeg blot Raad, kom jeg; men min Sygdom tog meget.

Du lovede at anmelde mine Prædikener; jeg vilde være Dig taknemlig herfor; det kunde hjælpe til Afsætning.

Ifølge Zeuthens og din Opfordring har jeg skrevet en Artikel om Askovmødet 2) . Jeg er lidt ængstelig ved den hele Historie. Naar jeg ikke sender Art. i Dag, er det, fordi jeg vil raadføre mig med et Par Venner her, inden jeg lader den løbe af Stabelen. Og saa staaer det jo tilbage, om Du vil optage den. Men det troer jeg sikkert, Du vil.

Vær nu hjertelig hilset fra din gamle Ven

J. Clausen.