Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1882-11-29)

J. Clausen til Vilh. Beck.
29. Novbr. 1882.

Min kjære Ven! Da jeg nu maae antage, at Du ikke som Peder Paars ligger »udi Bataille« paa Anholt, ej heller har sat Kursen ad Aars til — en Stad, som Du nok ellers hjemsøger, indtil Du slaaer Dig ned der som Bisp (i 1865 spekulerede Du jo alt paa den Befordring) — men at Du er vendt hjem til Ørsløv, saa sender jeg Dig den omtalte Artikel (Askovsagen). Du seer af hoslagte Breve, hvad Mening Strøm 3) og Joh. Møller have om den. Strøms Bemærkning m. H. t. 2. Ark, Side 3 synes mig uberettiget. — Jeg foreslaaer, at den skulde komme som et Følgeblad til I. M. T., og jeg vil bede Dig, om der maae blive taget et Aftryk paa lidt bedre og større Papir, som da kunde sælges særskilt. — Strøm vil gjerne have det paatænkte Møde, men jeg har foreslaaet, at det skulde vente til Foraaret, i det Haab at s. 273 der nu i Vinterens Løb skulde komme en forberedende Forhandling. Herom kunne vi saa tale sammen. —

Helsingør er ledigt; hvad synes Du, om jeg søgte det? Der trænges nok meget i den By og paa den Egn. Dog — jeg er vaklende — jeg vilde sætte saadan stor Pris paa dit Raad.

Af flere Grunde vil jeg bede Dig, om der strax maa blive taget fat paa min Artikel. Jeg vil gjerne have den ud inden Jul.

I Morgen vil jeg høre Venners Mening om den paa et Konvent i Stenstrup.

Kjærlig Hilsen fra din Ven

J. Clausen.