Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1882-12-05)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 5. December 1882.

Min kjære Ven! Det har været mig en særlig Tilfredsstillelse at sidde og læse din kjære gamle Skrift med Halerne paa alle Ende»e«er, hvilket formodentlig skal være allegorisk og betegne, at det ikke er stumme »e«er. Det Stykke ender vist heller ikke med et stumt »E«, men Du faaer nok Svar paa Tiltale; lad komme! Tiltalen er god. Da jeg ikke indseer, hvordan jeg skulde servere den i to Portioner 1) uden at ødelægge den, har jeg besluttet at lade den komme i eet Nummer, men saa maae den vente til Aarets sidste Søndag, det kan jo ogsaa være en meget passende Afslutning, og det kan jo ogsaa være allegorisk og betegne, at dermed er den Sag afgjort, og bagefter spiller Sladder.

Til Helsingør? — Ja, Ven, Du vilde passe udmærket der; der er intet Varmeapparat i Kirken; det kunde Du jo være. Blomberg 2) har udrettet store Ting i den By; s. 274 Folk fra Byen fyldte Kirken ved Mødet; der er megen Modtagelighed, en dejlig Egn, Holger Danske paa Kronborg, som vist trænger svært til lidt Oplivelse. Men hvad er Indtægten? jeg veed det ikke; det maae Du skaffe Dig at vide. Præstegaarden er god med en særdeles smuk Bolig.

Præstemødet var besøgt af mellem 50 og 60 og meget livligt.

Din Ven
Vilh. Beck.