Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-03-31)

J. Clausen til Vilh. Beck.
31. Marts 1883.

Kjære Ven! Det paatænkte Møde 2) er udsat til Onsdag efter Pintse d. 16. Maj og henlagt til Bethesda i s. 277 Kjøbenhavn. Her mente man bedre at kunne faae Folk samlede og faae bedre Tid til Forhandling. Et Udkast til Indbydelse har jeg affattet og sendt til Strøm og Højer-Møller; den vil jeg ogsaa bede Dig underskrive, førend den sendes til dem i Kjøbenhavn.

Saml gloende Kul paa mit Hoved! Den 30. Maj har jeg været Præst i 25 Aar. Jeg vilde inderlig gjerne have Dig og Nina herover den Dag, paa hvilken jeg vilde bede Dig prædike her. Kun til to Mennesker har jeg talt om denne Dag med Bøn om ikke at tale om den til Nogen. At din 25aarige Mindedag blev fejret af en stor Kreds, var i sin Orden; men med mig er det anderledes. Skulde noget »arrangeres« i den Anledning for mig, vilde det meste blive Usandhed. Jeg taler derfor ikke om den Dag til Nogen, før Dagen er lige forhaanden. Dig skrev jeg dog til herom saalænge i Forvejen, fordi Du jo vist lang Tid forud lægger Planer for dine Missionsrejser. — Gud veed det, det var ikke af Mangel paa Kjærlighed til Dig og vore Ungdomsminder, men fordi mit Hjerte dengang var saa underlig bevæget, uroligt, anklagende. — Men kom saa Du og Nina til os. — Nina har jo aldrig været i vort Hjem — og I ville glæde Sophie og Eders gamle trofaste Ven

J. Clausen.