Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-04-06)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 6. April 1883.

Du kjære gamle Ven! »Gloende Kul« bruger man kun til sin Fjende, men jeg vil komme med hele mit gamle lyse Venskab, at det kan mødes med dit, — blot det nu kan ordnes. Man kan fejre Aarsdagen for sin Præstetilblivelse paa 3 Dage: 1) Udnævnelsesdagen, 2) Ordinationsdagen, 3) Tiltrædelsesdagen. Jeg eller rettere mine Venner valgte den sidste, som var 1. Maj, og s. 278 saa blev det — 3. Maj; der er altsaa en 4. Dag at vælge; og den er nemmest. Jeg veed nu ikke, hvad den 30. Maj refererer sig til; men jeg veed, at de tre sidste Dage i Maj er der ydre Missionsmøde i Slagelse, som jeg har paataget mig at ordne, og som jeg altsaa ikke kan løbe fra. Vælg nu en anden Dag 1) — 2) — 3) eller maaske 4), som jeg ovenfor har udviklet. Jeg skal kun bemærke, at 22. og 23. Maj er jeg i Esbjerg, altsaa ikke dem. Men vælg strax, for at jeg kan ordne min Tid.

Jeg har havt Brev fra Rothe (Stiftsprovst) om at være med 1) ; han vil ogsaa have Stein 2) med, hvilket er godt. Jeg har endnu ikke faaet Eders Indbydelse til Underskrift; og da den er kommen til Rothe, faaer jeg den vel ikke, men han har indbudt mig til Sammenkomst med Kjøbenhavnerne d. 12. April, saa det falder vel i Lave. Bare jeg nu ikke bliver Eder for konservativ; thi det er en af de store Forskjelle mellem Grundtvigianerne og mig; jeg holder af at konservere, de af at konversere.

Brücker 3) tager Afsked og rejser til Udlandet for at sætte sig ind i Fritænkeriet; der maae han da faae Frihed nok.

Nina glæder sig voldsomt til at gjøre Stads af Dig.

Hils din gode Ting!

Din Ven
Vilh. Beck.