Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-04-16)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørsløv Præstegaard 16. April 1S83.

Du kjære Ven! synes at have lidt svært ved at komme til en Beslutning; lad mig saa staae for den. Nina s. 279 og jeg komme til Dig 1. Uge af Juni, og saa gjøre vi rigtig Stads af hinanden, vi som have holdt saa godt ud sammen, eller rettere Herren med os. Nu maae Du ikke sige Nej; vil Du ikke for din egen Skyld, saa gjør det for vor Skyld. Jeg vilde hellere have det den 7. Juni end den 6.

Den 16. Maj mødes vi i Bethesda. Jeg var indbudt af Kjøbenhavnerne i forrige Uge, hvor alt blev vedtaget omtrent efter dit Udkast; jeg fik Madsen til at skrive en Opskrift istedetfor din, der var bleven saa makuleret med Tilføjninger. Vi fik en heldig Samling Præster fra Sjælland og Smaaøer; heldigst, at jeg fik Gude 1) (mirabile!) ud, som Rothe vilde have. »Han har dog en stor kirkelig Betydning«, sagde han. »Ja — sagde Skat (Rørdam) 2) — han er doven«.

— Hvad gjør det med Dagen? Nu have vi snart i 1900 Aar holdt Jubilæum for Jesu Fødsel 25. December, som maaske dog ikke er Dagen. Og vi ere lige glade ved ham. Disciplen skal jo ikke være over Mesteren. Det er ikke Dagen 30. Maj, men de 25 Aar rige paa Herrens Naade, som vi ville glæde os over. Jeg vilde gjerne snart høre fra Dig, om det nu er sikkert.

Din Ven
Vilh. Beck.