Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-11-08)

J. Clausen til Vilh. Beck.
N. Lyndelse 8. Novbr. 1883.

Min kjære Ven! Desværre maae jeg opgive at komme til Varde 2) , skjønt jeg saare gjerne vilde deltage i Forhandlingen om det opstillede Emne; saavidt jeg mindes, foranledigede jeg, at netop det kom frem.

s. 284 Men nu dette Spørgsmaal: er det Dig ikke muligt paa Hjemrejsen at stoppe i Odense mellem to Tog? Jeg og Andre vilde uhyre gjerne have en Samtale med Dig for at høre din Mening om den underlige bedrøvelige Slutning paa Bethesdamøderne; vi mene, at Du alias Indre Mission i Forening med en Del Andre bør selvstændigt, uden det kjøbenhavnske Vrøvl, tage Sagen op. Det vil gjøre ubodelig Skade overfor Askovmændene, om vi lade Sagen falde. Hvis det er Dig muligt, kjære Vilhelm! saa bring det Offer at standse nogle Timer i Odense.

Holger Rørdam faar nok Lyngby. — Hjertelig Hilsen fra din gamle Ven

Johannes Clausen.