Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1883-12-08)

J. Clausen til Vilh. Beck.
8. Decbr. 1883.

Min kjære Ven! Af Frk. Lytzen fik vi at vide, at Operationen 1) gik godt, at Nina har det godt og venter at komme hjem til Julen. Gud ske Lov!

Nielsen, Rørdam og jeg vare samlede i Onsdags i Seden Præstegaard. R. vilde ikke underskrive Indbydelsen, som den er affattet med en bestemt Protest mod Præstefriheden. Denne er han imod — men vil alligevel ikke udtale sig bestemt imod den; han venter, den engang vil komme, at den skal danne Overgang til en nærmere Sammenslutning af alle Troessamfund paa hele Jorden paa Fællestroens Grund. Det er mig uforklarligt, at dette kan holde Rørdam tilbage. Jeg er overbevist om, at det er R.’s oprigtige Ønske, at der maatte komme noget ud af Bethesdamødet gjennem fortsatte Forhandlinger; at han mener, dette kan faae stor Betydning overfor de radikale, opløsende Bestræbelser; men han er bunden af »Principer« alias Forholdet til sine grundtvigske Venner. Hans Vægring er saa meget mere uforklarlig, som han jo med sin Underskrift paa den private Skrivelse, som meddeler Resultaterne af Forhandlingerne paa Bethesdamødet, har godkjendt Punkt 1 om Præstefrihed, idet han mener sig dækket ved Tilføjelsen »paa en enkelt Undtagelse nær«. Han vil derfor gaae med, naar vi i Stedet for den af os affattede Indbydelse vil aftrykke den private Skrivelse som Indbydelse. Kun forlangte han »Indbyderne« rettet til »Deltagerne«. Jeg fatter ikke, hvad denne Ændring skal betyde. Det vil jo aldeles ikke passe ind i den hele historisk refererende Meddelelse. Vi maae vist opgive Th. R.; vi komme næppe til Forstaaelse med ham. Men af allerstørste Vigtighed er at faae Skat Rørdam s. 287 og Rothe med. I Th. R.’s Sted maae vi heist faae en Grundtvigianer, naar vor Tanke var at drage i alt Fald nogle fra den Side med. Hvad siger Du om Monrad 1) i Kjøge? Men allerførst Skat Rørdam. Under dine hyppige Besøg i Kjøbenhavn kunde Du bedst mundtlig faae Sagen afgjort med Rørdam og Rothe. Med Rørdam maae Du da træffe nærmere Aftale om Indbydelsen. — —

Hvis der er Tid dertil, var det da ikke ønskeligt at faa Gøtzsches og Wahls Underskrifter, inden Du talte med Rørdam.

Sagen er vigtig. Nielsen er saa kjed af, at Th. R. ikke vil med. Han er en brav Mand. Lad mig snart høre fra Dig.

Din Ven
J. Clausen.