Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-12-12)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv Præstegaard 12. Decbr. 1883.

Min kjære Ven! Nina har det bedre, og Howitz mente, at hun kunde komme hjem paa Fredag; men hun er meget medtagen. Jeg har været hos hende, siden vi saaes, og tager hjem 2 Gange om Ugen for at prædike, et uroligt og spændende Liv. Bed godt for os.

Men Du kan nok tænke, at efter disse mange Kjøbenhavnerrejser kan jeg ikke blive ved at rejse derind mere. Fredagen vil gaae med at bringe alt i Orden derinde angaaende Hospitalet, Doktoren og hendes Hjemrejse, og der kan ikke blive Tid til mere. Jeg har sendt Indbydelsen til Wahl, som sender den igjen til Dig, at Du kan besørge Resten; thi jeg kan ikke stort mere i Øjeblikket efter Rejsen og Nattevaagen. Jeg har tilføjet Provst Hej bjerg 2) , som vi ere godt tjente med. Olrik 3) maae jeg meget fraraade, han er fuldstændig s. 288 grundtvigsk vild og ondsindet imod os andre; faae ham endelig slettet.

At Th. Rørdam ikke vilde, var jeg vis paa, og skjønt jeg holder af ham, anseer jeg det for godt. En Mand med saa deliristiske Ideer om Præstefrihed som Baandet mellem alle Jordens Trossamfund er umulig til fornuftige Forhandlinger.

Din Ven
Vilhelm.