Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1883-12-31)

Vilh. Beck til Clausen.
Ørsløv 31. December 1883.

Min kjære Ven! Det vilde være prægtigt at have Dig i Helsinge 1) ; om Indtægterne maae Du selv erkyndige Dig; saalænge Feilberg lever og Enken, er der jo store Byrder. Byggegjælden maae vel snart gaae af. En sjælden stor og smuk Kirke, en udmærket Præstegaard, ny og smuk, en stor Have. En levende Menighed, som kun venter paa en Mand, som vil samle den. Der er en Del Sognebaandsløsere til Hoff 2) , men der er endda nok at samle om Herren. Søger Du det, faaer Du det vist. Olrik har faaet en stor Del til at søge for sig, men de Troende have givet en Kontraansøgning ind imod ham og bedet om en Mand, som kan samle Menigheden, uden at nævne nogen.

Nina er rask, og vi have havt en velsignet Jul; men mit anstrengte Liv under hendes Sygdom har jeg ikke kunnet taale, saa at jeg kun med Besvær har kunnet arbejde Julen igjennem, f. Ex. prædiket 9 Gange i 5 Dage i Rad. Nu har jeg prøvet, hvad det er at blive træt. Men alt dette glemmes let over at have hende. Gud velsigne Eder begge.

Din Ven
Vilh. Beck.