Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1884-04-05)

J. Clausen til Vilh. Beck.
5. April 1884.

Min kjære Ven! Nu er endelig hele »Bethesda-Historien« 1) strandet. Rørdam skriver til mig, at Kjøbenhavnerne opgive det Hele (!!). Det var en skjøn Slutning.

Jeg troer nu, at vi ↄ: Du og jeg bør tage Sagen op helt paany, saa kunne vi blive fri for al denne Halvhed, alt dette rædsomme Vrøvl. Med andre Ord: Hovedstammen bliver alle den indre Missions Præster — (jeg bliver det 5. Hjul) og fremragende Lægfolk. Saa stille vi det skarpt i Spidsen: ingen Præstefrihed som Hovedpunktet — og bagefter kunne vi saa komme til disse eller hine Reformer. Herved opnaaes, at I. M.’s Præster og Lægfolk give et kirkeligt Bidrag, eller rettere: sætte en kirkelig, luthersk Dæmning for alt det vor Folkekirke nedbrydende. Dette meddeler jeg Dig, for at Du i dit Exil kunde tage det under Overvejelse. — — Nu troer jeg det heldigt, at Bethesdahistorien helt er strandet; thi nu kunne vi faae noget helt, klart frem. Nu kan I. M.’s Retning faae Lejlighed til at lægge et meget konservativt Lod i Vægtskaalen. Naar jeg nu i to Aar har gjort Forsøg paa at danne et Mellemparti — og dette totalt er mislykkedes, kan man desto trøstigere gaae ind paa en skarp Opposition mod Askovmændene.

Hvor vilde det glæde mig, om vi i Sommer kunde faae afholdt et stort Møde af Præster og Lægfolk, paa hvilket en ren og klar Fane kunde blive hejset.

Gud velsigne og bevare Dig, min dyrebare Ven! Han give Dig en glad Paaske, en lykkelig Rejse, en endnu bedre Hjemrejse.

Dm Johannes Clausen.