Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1884-06-02)

Vilh. Becks Svar.
Brunnen 2. Juni 1884.

Min kjære Ven! Du bad mig om at tænke over Præstemødesagen, medens jeg var i Karlbad. Der var det imidlertid saa godt som umuligt at tænke; saa snart man begyndte at tænke, sov man strax. Siden har jeg flakket meget om i Bayern, Tyrol, Italien og Schweitz, og jeg er begyndt at tænke igjen, skjønt der har kun været lidt Hold i Tankerne under saa megen Pavse. Jeg vil jo grumme gjerne have saadant et Møde istand, men hvornaar? Nu er den bedste Del af Sommeren snart forbi. Saa kommer Evangelisk Alliance i September. August duer ikke. Men kunde vi faae det istand i Efteraaret, var det jo ogsaa godt. Kommer Du ikke til Viborgmødet 1) ? Der træffes jo en hel Del Præster. Det kunde dog maaske have Betydning for at bringe Sagen igang. Det er aabenbart den eneste Maade, hvorpaa der kan bringes noget ordentligt istand, naar det bliver en Samling ensartede Præster. Det gaaer ikke at ville mere, end man kan gabe over.

Det seer ud, som Herren har ladet vor Rejse lykkes. Nina og jeg ere blevne saa raske i Karlsbad, som vi ikke have været i mange Aar, saa let bevægelige. Om min Sygdom er helt væk, tvivler jeg om; men i hvert Fald er hele Tilstanden gjennemgaaet en udmærket Forandring, ligesom ogsaa hele Levemaaden: op Kl. 5 hver Morgen, spadserer paa et Glas Vand, holder ingen Diæt, i Seng Kl. 10. Igaar var jeg paa Rigi og saa over paa Pilatus, hvor Du og Jeansson laae og skjændtes om min Kusks røde Vest.

Nina spørger, om Frederikke og Christian ikke komme til os i Sommerferien.

Hils Sophie og Dig selv fra os begge

Din Ven
Vilh. Beck.