Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1891-04-11)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Slagelse 11. April 91.

Min kjære Ven! Da Du rimeligvis rejser til Ribe 3) paa Mandag, maae jeg skrive Dig til om følgende Sag, som jeg saare gjerne vilde, at Du under dit Møde med Missionærerne skulde tage under fornyet Overvejelse. Jeg har jo skriftlig til Mødet i Kallundborg 4) udtalt mig herom. Men da jeg ikke har hørt noget om, at Du eller Bestyrelsen har forberedt nogen Ændring i Missionærernes Virksomhed, og da jeg idelig bestormes fra flere Sider om gjennem Dig at indføre en Reform, vil jeg nu skrive til Dig herom. Sagen er sikkert af stor Betydning for I. M.s Nutid og Fremtid.

I.

Hovedsagen er, at I. M.s Virksomhed bliver langt mere afpasset efter de særegne Forhold paa de forskjellige Egne. Dette kan Bestyrelsen under de nu saa store Forhold umuligt gjøre. Det nuværende Tilsyn er betydningsløst eller utilstrækkeligt. Jeg foreslaar et Forretningsudvalg for hvert Amt af 2 el. 3 Præster og et s. 306 lignende Antal Lægfolk. Dette Udvalg skal holde mindst to Møder aarlig, og dets Opgave skal være at lægge en bestemt Plan for Missionærernes Virksomhed i Amtet, sørge for aarlig Opkrævning af Bidrag til I. M. fra dens Venner, saa Missionærerne som Regel fritages for Indsamlinger. Ingen Missionær maatte rejse i den Kreds, der var lagt under Udvalget, uden Forhandling med dets Formand.

Udvalget skal give Bestyrelsen Meddelelse om Missionærernes Virksomhed.

II.

Dernæst bliver det nødvendigt, at Missionærernes Virksomhed ordnes saaledes, at Husbesøg optages i Instruxen som Pligt — Husbesøg før Mødet, Forhandling med de Troende efter Mødet.

Min kjære Ven! visselig ikke for at gjøre mig vigtig presser jeg paa med denne Sag. Jeg er overbevist om dens store Betydning. — 16 Aar ere Missionærer komne her — ikke en eneste Gang have de besøgt de Enkelte. Til deres Møder kommer stadig den samme lille Flok, men ikke Verdens Mennesker, der nu enkeltvis maa opsøges. Kun naar Missionærerne vilde komme og bliver her 8—14 Dage, gjøre Husbesøg og saa holde Forsamling, da seer jeg dem med Glæde. Jeg beder Dig inderligt: fremkald hurtigst muligt en Reform, inden det er for sildig — og Du vil sikre den Gjerning, Duhar offret saa mange Kræfter paa, en betrygget Fremtid. Gjør Du noget, saa hold mit Navn udenfor, thi det vil kun skade 1) .

Overvej under Bøn denne Sag, henstillet til Dig af din gamle Ven

J. Clausen.