Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-04-21)

J. Clausen til Vilh. Beck.
21. April 96.

Inderlig Tak, min kjære trofaste uforandrede Ven! for din kjærlige Hilsen til Fødselsdagen. 20. April minder Dig jo ikke alene om din gamle Ven, men ogsaa om din dyrebare Søn Vilhelm hjemme hos vor Herre. Hvorledes mon de der hjemme voxe og udvikle sig, vidunderligt, saligt at møde sine Børn derhjemme. — —

Uden ydre Forbindelse med den paatænkte Virksomhed er den Dig sendte Opfordring. Schrøder 1) og Hey 2) — begge Grundtvigianere — have indtrængende anmodet mig om at bede Dig om at være med til fra hele den danske Menighed at skaffe Hjælp til unge Sønderjyders Uddannelse til Præster eller Missionærer dernede. Naar Du, Moe o. a., som Du ønsker, underskriver Opfordringen, da synes den mig at have faaet sit Præg og tilkjendegiver, at de Unge, som uddannes, ikke skulle tages fra en enkelt kirkelig Retning. Men ønsker Du det klart udtalt i Opfordringen, at man ønsker ikke blot Grundtvigianere, men ogsaa Missionsfolk med deres særlige Naadegave, som der er den største Trang til i Sønderjylland, saa beder jeg Dig blot tilføje dette i Opfordringen. Ligesaa bør det ledende Udvalg bestaae af Mænd fra begge Sider.

De kjærligste Hilsener.

Din gamle Ven
J. Clausen.