Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-04-27)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 27. April 96.

Inderlig Tak, min kjære Ven! fordi Du vil gaae med s. 318 paa de angivne Betingelser 1) , som skulle blive nøjagtigt iagttagne. Jeg er sjæleglad over, at Du gaaer med. I min Trængsel øjner jeg i denne Fællessag — med fuld Frihed til begge Sider — en Udsigt til, at jeg kan faae en Virksomhed, som kan udfylde det dybe Savn, jeg her føler. Ogsaa er det mit Haab, at jeg ad denne Vej kan komme i nærmere Forhold til Indre Mission. Thi med paatænkte Program i Haanden troer jeg nok, at man vil tage venligt imod mig. Er jeg saa slem, saa ussel, frafalden o. s. v., som mange mene? — Jeg tænker paa intet mindre end paa at blive Rejsepræst (alias Sekretær — om just ikke i Løgstrups 2) Præsteklæder) for den sønderjydske kirkelige Sag hele Landet over; saa maatte jeg have Kapellan. Om muligt kunne vi slaae et Slag sammen, rejse en Gang sammen endnu, inden vi rejse hjem. — —

Mærkeligt nok, at din Jubilæumsdag 3) bliver Store Bededag. Thi det var jo den store Naadegave, Herren gav Dig, at føre mange til Omvendelse. Store Bededag bliver saa den store Takkedag for Dig, dine Børn og dine mange Venner hele Landet over — og blandt disse din taknemlige gamle Ven

J. Clausen.