Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-07-30)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 30. Juli 96.

Min inderlig kjære gamle Ven! Vi ere nu komne til Ro her. Vi have faaet en hyggelig Lejlighed — og det s. 319 synes, som vor Herre i sin Naade vil bruge mig til lidt her paa Egnen i Aftenstunden.

Jeg var i Tirsdags første Gang hos Gøtzsche i Ribe. Hvor gjør Byen et trist dødt Indtryk — og i aandelig Henseende er det vel ligesaa. Jeg var sammen med G. til Visitats i Hejls — det vil sige — til Middagen, »en bedre«, hvor kun Præster var de nydende — ikke Folk af Menigheden. Ubegribeligt, at G. vil fare fort i det gamle kedelige, ufrugtbare Spor! Visitatser uden at komme sammen med troende Mennesker synes mig meningsløse og ufrugtbare.

G. var meget venlig. Han indbød mig til Ordinationen 19. Aug. 1) Jeg tvivler dog om, at jeg kommer. Ja, overvære selve Ordinationen i Kirken vilde jeg gjerne, men Middagen bryder jeg mig ikke om; der kommer nok c. 70; saa synes jeg, at jeg ikke vil fylde op. Men i mit Lønkammer vil jeg den Dag bede vor Herre, saa godt jeg kan, om at velsigne Filip og Valdemar. — Det vilde glæde os meget, om Du og Nina endnu en Gang vilde se ind i vort Hjem; vi have dog dyrebare Minder sammen.

Dine gamle Venner
Johannes og Sophie Clausen.