Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-10-16)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 16. 10. 96.

Min kjære gamle Ven! Inderlig Tak, fordi Du paa Bethesdamødet 1) havde Mod og Kraft til at træde op mod Professorerne 2) . Du havde, saavidt jeg skjønner, Stemningen imod Dig — men det betyder jo ikke noget. Det er nemt nok at glatte efter, at tilhylle, — det er ikke saa nemt, saa behageligt at drage Sløret til Side.

Men Du kan og bør ikke blive staaende ved det, der er sagt. Det bør søges begrundet og paavist, at Du har talt Sandhed, at der var god Grund til at raabe højt. Jeg mener, at der burde samles Materiale fra Buhls 3) trykte og Jacobsens 4) Kollegiehefter, Vidnesbyrd fra theol. Kandidater om, hvad D’Hrr. have leveret i Retning af Bibelkritik. Først naar det foreligger, kunne dine Ord paa Mødet blive erkjendte i hele Menigheden som berettigede. Jeg synes absolut, at der maae skaffes andre »Hør«, »Ja« eller »Nej« til Veje end de let udraabte paa Mødet 5) .

s. 321 Jeg har i disse Dage læst Luthers reformatoriske Skrifter. Hvilken Kraft, Ild, Djærvhed! Jeg kom til at tænke paa Dig — ikke paa dine Dumheder eller Daarligheder — mon vi ikke ere enige om, at Du har saadanne, om ikke saa mange som jeg — men paa din Djærvhed, Frygtløshed. Hjertet har banket i mit Bryst ved at læse Luthers »Om Pavedømmet i Rom«, »Til den kristelige Adel«, »Nøglemagten« o. s. v. Sligt skulde theol. Studenter læse i Stedet for meget af det værdiløse Krammeri, de fyldes med.

Kan jeg hjælpe Dig til at faae Materiale til det, der maae frem for at begrunde dit Angreb, da vil jeg det saa gjerne.

Du og Nina hilses hjerteligt fra

Eders gamle Venner
Johannes og Sophie Clausen.