Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1896-10-24)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 24. Oktbr. 96.

Min kjære Ven! Jeg har nu skrevet til en theol. Student om at skaffe mig Professor Jacobsens Forelæsninger over det gamle Testamente, hvor den utilbørlige Kritik kommer frem. Men ogsaa Du bør sætte Dig i Bevægelse for at skaffe de absolut nødvendige Oplysninger om, hvad der læres, og hvorledes der øves Kritik over Bibelen. Kan Du ikke det, da staae D’Hrr. Prof. og Skaren, som applauderede dem, med Sejren. Nu bringer theol. Studenter dem jo en Adresse 2) . Du har handlet for Menighedens Skyld; skal denne kunne støtte Dig, maae Strømmen vendes. Derfor maae det offentligt fremføres: saaledes lære, kritisere de. Ikke s. 323 blot for din egen Skyld, men ogsaa for Menighedens maae Du absolut supplere dine Ord paa Mødet med Dokumentation af, at de ikke vare uberettigede 1) . — Du maae dog have Venner blandt theol. Kandidater, der kunne og bør yde Dig det nødvendige Materiale.

Hjertelig Hilsen.

Din gamle Ven
J. Clausen.