Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1898-04-02)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 2. April 98.

Min inderlig kjære Ven! Du har lidt meget. Mine Tanker have idelig søgt Dig; saa godt jeg kunde, har jeg bedt for Dig, at Herren vilde mildne dine Smerter og give Dig Taalmodighed og Frimodighed. Og derom have jo mange, saare mange bedt. Af Bladene seer jeg, at Du nu har det bedre. Lad Filip sende os et Brevkort med en lille Meddelelse om Dig.

Nu har ogsaa Vahl 4) lukket sine Øjne. Han var en from Mand. Minderne fra vort Møde med ham i Aarhus 5) dukke op i min Sjæl. — Min Bøn har i lange Tider saare ofte været det lille Vers:

Da lad mig sove stille
med et fornøjet Sind
og gudhengiven Villie
i Jesu Arme ind.

s. 330 Havde man kunnet vente lidt, var Vahl blevet forskaanet for, hvad der dog vist har smertet ham 1) . Nu er Du jo traadt ud af Bestyrelsen.

Vær kjærligst hilset fra dine gamle Venner

Sophie og Johannes Clausen.