Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1898-06-13)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Vonsild 13. Juni 1898.

Min kjære Ven! Naar jeg ikke strax, da jeg havde læst dit Stykke »Kristendom og FædrelandsKjærlighed« 1) , skrev Dig til og takkede Dig, var Grunden alene, at jeg var paa Rejse og var overanstrengt. Jeg har i mange Aar ikke læst noget, der saa inderligt har glædet mig, saa jeg var ved at græde af Glæde. Det kan Du ogsaa nok forstaae, og jeg smigrer mig med, at en Tanke om din gamle Ven er kommen frem hos Dig, da Du skrev det. Du har vist villet glæde mig. Jeg er, som Du vist vilde udtrykke det, »Specialist i Fædrelandskjærlighed«. Med det at være Specialist er tidt forbunden mere eller mindre Humbug. Jeg vilde nødigt være Humbugsmager. Jeg troer nu ikke, at troende Mennesker i I. M. kalde mig det, men de mene sikkert, i alt Fald en Del, at jeg er bleven vildledt, er afvegen fra Troen, Livsalvor o. s. v. Nu har Du, min gamle dyrebare Ven! ført et Forsvar for mig. Thi høre Kristendom og Fædrelandskjærlighed sammen, som Du klart og inderligt har paapeget, saa maae troende Mennesker ogsaa have Lov til at gjøre, hvad de kunne, for at den Side af Kristendommen ikke skal blive glemt eller overseet. Og netop som Forholdene nu ere paa dette Omraade i Landet, var der saa ikke Plads for en »Specialist« paa dette Felt — mon vor Herre ikke vil bruge mig et Lidet som saadan nu ved Udgangen. Du, kjære gamle Ven! har dog ogsaa været Specialist efter at have tumlet omkring og havt din Næse mange flere Steder, end Du har kunnet billige, saa ende vi to gamle Venner jo, som vi begyndte — i den skjønneste Enhed. O! det er godt at have en gammel Ven — at være Ven s. 333 paa de gamle Dage med den, man stod nærmest i sin Ungdom. Tak! inderlig Tak for din Artikel.

14. Marts var H. Chr. Beck, Thomsen 1) , Børkop, og Pastor Wied her. Aftalen blev at foreslaae Bestyrelsen for I. M. at begynde en Missionsvirksomhed paa egen Haand langs Grænsen — uden nogen Forbindelse med »Grænsemissionen«. — Det skulde blot hedde »Missionsmøde«. — — Maatte Sagen komme i Gang, vilde det sikkert have stor Betydning Nord og Syd for Grænsen.

Nu kunde der snart udgives en Postil med Titlen »Beck & Løgstrup« 2) , naar det blev samlet, hvad herom er skrevet. Af det altsammen tiltaler intet mig saa meget som Nielsens (Lemvig) Artikel 3) i »Dansk Kirketidende«. Den har Du vel læst.

Vær hjertelig hilset fra din gamle Ven

J. Clausen.