Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1898-06-24)

Vilh. Becks Svar.
p. t. Brunnen 24. Juni 1898.

Du har glædet mig, Du kjære Gamle! med dit kjærlige Brev. Og Du skal have Tak, fordi Du finder Dig saa godt i, at jeg har »gaaet Dig i Næringen«. Vistnok var min Tanke hos Dig — endda meget — da jeg skrev den Artikel — jeg ventede bestemt en Dekoration, og den har jeg nu faaet og vil bære den — men Grunden til, at jeg skrev, var nærmest de forestaaende Valg i Sønderjylland til Rigsdagen og Meddelelse om, at troende Mennesker mente at burde holde sig borte fra at s. 334 stemme paa danske Kandidater. Om min Artikel har havt nogen Indflydelse, veed jeg ikke. Men jeg syntes, jeg burde gjøre, hvad jeg kunde for at retlede dem. Jeg har læst et flere Ark stort Brev fra den preussiske Kultusminister von Boss til Pastor Simonsen i Bylderup, som har ovesat »Fra Livets Kilde« 1) ; et i mange Maader skjønt Brev fra en troende Mand, som læser hver Dag i min Postille og udtaler sig indgaaende om den Kristendomsforkyndelse, som den indeholder, og som han helt gaaer ind paa — kun er Forfatteren ham stundom lidt »djærv« i Udtrykkene. I den Anledning bad jeg Simonsen om at benytte sit intime Forhold til Ministeren til at minde ham om som troende Mand at behandle de Troende i Sønderjylland lidt mere kristeligt. Ministeren havde forresten udtalt, hvor vanskeligt det var for en Kristen at være politisk Minister.

Postillen »Beck-Løgstrup« vilde jeg dog ikke udgive paa eget Forlag; jeg kunde da ikke anbefale den til Husandagt. Nielsens Artikel har jeg læst; det var den saftigste.

Jeg har havt det udmærket i Karlsbad og fremdeles her paa dette for mig skjønneste Sted paa Jorden. Kold 2) har været her et Par Uger — han har som de fleste Unge løbet Hovedet itu i Arbejdet. Nej, jeg siger som min Moder: »Nej, da jeg var Pige, da var der Piger til«. Ikke sandt? Vi vare nogle anderledes Karle, da vi vare unge!!!

Det Forslag om Grænsemissionen synes jeg rigtig godt om. Det gaaer nok. Men der kommer vel et Forslag til Bestyrelsesmødet; det burde der.

Nina og hendes Adam hilse Dig og din Eva.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.