Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-01-15)

Vilh. Becks Svar.
Ørsløv 15. Januar 1900.

Min inderlig kjære Ven! Jeg vilde først have svaret Dig gjennem Telefonen »Nej«. Men saa følte jeg det som overilet af mig og besluttede først at spørge Redaktør Jensen 2) , om han mente, at der vilde blive indgivet en Adresse om at faae Dig til Præst, da jeg i saa Fald vilde anmode Dig om at søge det. Dertil har han svaret iaften, at han var overbevist om, at det vilde ikke skee. Nu har Du jo selv afgjort Sagen, og det er vist ogsaa bedst. Men ligefuldt skal Du have en vældig stor Tak for dette store Venskabstegn at ville lægge Afgjørelsen over paa mig. Ja, tusinde Gange Tak, Du kjære gamle Ven! Skjønt det strax stod for mig, at Du burde svare Nej, var det dog med meget modstræbende Følelser, at dette Nej vilde blive sagt; thi hvilken Glæde at faae Dig og Sophie her tilbage igjen, og vi to gamle Kammerater leve vore sidste Dage som de første sammen! Men bliv nu i Fred, hvor Du er, og gid den Fred, som kommer ved at vide Dig, hvor Herren vil have Dig, maae boe rigeligt hos Dig.

De kjærligste Hilsener.

Din gamle Ven
Vilh. Beck.