Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1900-06-07)

Vilh. Beck til J. Clausen.
p. t. Brunnen 7. Juni 1900.

Min kjære Ven! Jeg længes efter at høre, hvad Bestemmelse Du har taget angaaende vort Andragende om s. 346 Universitetet 1) . Jeg synes dog, at det paa ingen Maade maa døe, fornemmelig for Sagens Skyld, men ogsaa for vor Skyld, som have sat den i Gang, ikke mindst for din Skyld, som har gjort saa godt et Arbejde deri. Jeg fik ikke Tid til før min Udrejse at eftersee Underskrifterne. Du har dem jo, og synes Du, at de ere for faa, saa veed Du, at jeg er villig til med Dig at sende Brevkort ud til hver enkelt Præst. Mon det blev til noget med Studenternes Underskrift, som var forberedt i Studenterhjemmet?

Vi have gjennemlevet en temmelig haard Karlsbadervinter (2 Gr. og Sne), men leve nu i en dejlig Schweitzersommer paa dette yndige, fredelige Sted, hvor man rigtig kan hvile ud.

Jeg har faaet en hel Del bestilt. Min »Lille Julegave« 2) har jeg skrevet og fuldendt »Erindringer fra mit Liv« 3) , som for en stor Del er den indre Missions Historie, som jeg begyndte paa ifjor. Hvad jeg skal gjøre ved den, veed jeg ikke rigtig. Man vil have, jeg skal udgive den strax — jeg undseer mig lidt derved — hvad mener Du? Du har saa ofte givet mig et godt Raad. Der er naturligvis meget personligt deri baade om mig selv og om Andre. Men jeg har gjort mig Umage for at skrive pænt om Andre, ogsaa om mig selv, kan Du nok forstaae.

Idag begynder jeg en Række Artikler om »Kirkelige Misbrug« 4) . Det bliver ikke pænt.

En stor treløben Hilsen til Deling mellem Dig og Sophie fra Nina, Søster 5) og din gamle Ven

Vilh. Beck.