Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1900-08-07)

J. Clausen til Vilh. Beck.
7. August 1900.

Min kjære Ven! Her er i Sommer bygget — uden min Medvirken, men i venlig Forstaaelse med mig — et Missionshus, som man nu gjerne vil have indviet. Udvalget har henvendt sig til flere Præster, bl. a. Busch i Bøvling, men de have givet Afslag. Allerhelst vilde de have Dig, men have ment dette umuligt. Jeg har lovet at spørge Dig derom. At det vilde glæde Sophie og mig endnu en Gang at see Dig i vort Hjem, veed Du. — Jeg formaaer saa saare lidt her i disse Sogne; jeg vi see med Glæde paa, om det kan lykkes Andre at vække Liv i de døde Ben her. Som sagt, Missionsfolkene her vilde blive glade, hvis Du kunde komme. I modsat Fald bede de Dig henvise til en Anden til at indvie Huset. De bede Dig ogsaa om at udpege en Missionær som Taler ved den Lejlighed.

Af din Færden slutter jeg, at Du har det godt efter din Rejse. Jeg faaer vist næppe besøgt Dig i Sommer. Eders Hjem er formodentlig som sædvanlig ogsaa overfyldt. Her i vort Hjem have vi det godt; Sophie er temmelig rask, mit Helbred er særdeles godt. Gamle Svigermoder — 85 Aar — besøger os. For mig er det tidt svært. Jeg synger ofte:

Sol i Aftensvale!
lær mig den Kunst at dale!
Nøjet med en fattig Høst
at huse Sangen (Glæden) i mit Bryst

— men det kniber ikke sjælden med at skaffe Glæden Husly i mit Bryst. Du og Nina hilses kjærligst fra Eders gamle Venner

Johannes og Sophie Clausen.