Danmarks Breve

VENSKAB OG SAMVIRKE VILHEL...

VENSKAB OG SAMVIRKE

s. II

s. III

s. IV VILHELM BECK

s. 1 JOHANNES CLAUSEN

s. 2

s. 3 VENSKAB
OG SAMVIRKE

BREVVEKSLING
MELLEM
VILH. BECK OG JOHANNES CLAUSEN

UDGIVET AF

AXEL BECK

O. LOHSE - KØBENHAVN

FOR NORGE: LUTHERSTIFTELSENS BOKHANDEL - OSLO

1936

s. 4 MISSIONSTRYKKERIET
V/A. SIEBUHR-KØBENH.

s. 5 FORORD

Først efter gentagne Opfordringer har jeg vovet Forsøget paa at udsende Brevvekslingen mellem min Fader og Pastor Johannes Clausen, idet jeg fra tidligere Benyttelse af Brevene var klar over, at det vilde kræve et omfattende Kildestudie, om Bogen skulde faa Værdi for Eftertiden.

Brevene giver nemlig ikke blot et Billede af de to Mænd, som Breve jo altid er mere eller mindre Selvportrætter, men et Stykke dansk Kirkehistorie.

Vi møder i denne Brevveksling et Venskab, der nærmer sig det ideale, prøvet gennem Vanskeligheder og store Modsætninger uden at briste, fordi det var bygget paa Klippen.

Vi møder et Samvirke af to Mænd, tro mod Sandheden, nidkære i en Gerning, der greb ind i saa godt som alle den Tids aandelige Rørelser, og derfor fik sit kirkehistoriske Præg.

Saa vidt det har været mig muligt, har jeg tilføjet Notater om de Personer, Virksomheder o. s. v., som omtales i Brevene, om Bogen muligt kunde blive en Hjælp til nøjere Kendskab til den kirkehistoriske Periode i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede.

Det har været værdifulde Timer for mig at sysle med Brevene. Mange rige Minder er blevet levende paany fra den Del af de Mænds Liv, der faldt i min Barndom og Ungdom. Og det er mit Ønske, at Bogen s. 6 maa blive en Hjælp for den nye Slægt til at værdsætte den Indsats, Gud skænkede vor Kirke gennem disse to Mænds Virke.

1936 er det store Mindeaar i vor evg.-luth. Kirke, Mindeaaret om Reformationens og Konfirmationens Indførelse i Danmark. I Tilslutning hertil kommer Mindet om »Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark«, der 13. September 1861 stiftedes paa evg.-luth. Grund og gennem 75 Aar har bevaret sit lutherske Præg til Velsignelse for vor Kirke.

Maatte denne Bog bidrage til at »komme vore Vejledere i Hu, og naar vi ser Udgangen af deres Vandel, da efterfølge deres Tro«.

En Tak til Pastor Chr. Clausen, som velvilligst overlod mig sin Faders Breve, til Professor O. Andersen for beredvillig Bistand med kirkehistoriske Oplysninger og Boghandler Lohse, der stillede flere Aargange af »Indre Missionstidende« og »Annexet« til min Raadighed.

København 1936.