Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-04-29?/1848-12-31?)

Bogens indhold
Afsender:
Svend Hersleb Grundtvig
Modtager:
Nikolai Frederik Severin Grundtvig, Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig og Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig
Afsendelsessted:
Kolding
Brevudgiver:
Ingeborg Simesen, 1861-1943
Dato:
1848-04-29?/1848-12-31?
Udgivelsessted:
København

Fra Svend Grundtvig til Familien.
Kolding. Løverdag Formiddag Kl. 11

Vi ere her endnu. Carlo og jeg ere indkvarterede hos en Fru Rosendahl og leve som Prindser. Kl. 1 gaae vi herfra for at støde til Bataillonen, der sagtens nu er gaaet nordpaa til Foldingbro. Vi komme nok til at retirere op i Jylland og derfra over i Fyn. Vor Hær er endnu for svag til at turde haabe at kunne drive Tyskerne ud. Det har været velgjørende for mig her at komme lidt ind i Verden igjen. Jeg har læst alle de Aviser, jeg kunde faae fat paa. Berlingske til i Torsdags. Naar vor Brigade er kommen til Fyn, gaaer jeg — om Gud vil — til Kbhn. for der at tage Deel i Rustningerne og tage Deel i det nye Feldttog, som nu med Kraft maa forberedes. Stemningen paa Landet i Nordslesvig er udmærket, saa vidt jeg har kunnet mærke. Det er herlige Folk, ganske anderledes end de forknytte trællesindede Folk, jeg tjener imellem. Et frivilligt Jægercorps paa 90 Mand fra Vejle er paa Vej til at støde til os. En Esquadron af Hestgarden afgik igaar herfra ad Foldingbro til. Jeg har her talt med Flor, Laurits Skau og P. C. Koch. Vi haabe alle, at Slesvig — ialfald det danske Slesvig — skal reddes for Danmark. Vil Rusland s. 8 tage Tyskland i Nakken, England tage sig af dets Skibsfart og Sverrig sende os en god Forstærkning til Jylland, saa skal ikke een Mand af Bundeshæren slippe levende over Ejderen. Dog, vi maa vente og haabe. Endnu i nogen Tid maa vi maaskee lade Tysken regere i Jylland og kun ængste ham ved Udfald i Flanken fra Øerne, indtil vi kunne tage alvorlig fat paa ham igjen. — Her maa jeg afbryde; Brevet skal med Posten Kl. 12. Lever vel!

Eders hengivne Søn, Broder og Ven
Svend Grundtvig.