Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-07-18)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
d. 18de Julii 1848. —

Kjære Johan!

Det var smukt af dig min Søn ikke at lade Tiden forløbe igjen uden at lade mig see lidt fra dig og jeg tør sige, »Ingen skjønner meere herpaa end Moder«, vistnok var det et besværligt Sæde, eller hvad det kan kaldes, du havde til at skrive, men som sagt, jeg har paaskjønnet det. — jeg vil nu først gjøre rede for hvad du spørger om, din Uniform kostede 32 Rbd. 3 de 30 Rbd. Du har sændt er afskrevne paa Regningen, den udgjør da nu 86 Rbd. 5 siger og skriver e:c:t: —

I Mandags reiste da Peter og Meta med Victoria 1) til Kallehauge, ville saa besøge Rørdam der i de to Dage og da igjen i Morgen mødes med Harald og Carlne 2) : for at gaae til Vesterborg; endnu Langt større er Planen med Reisen, som maaske ogsaa kan komme til Udførelse, hvad Tiden vil vise seenere. Der er nu imorgen en Reisen herfra Byen til alle Kanter, »i Morgen høres der« hvem Man spørger; Otto Blom var her i Søndags for at bringe mundtlig Hilsen over til Eder fra os her, med ham sænder jeg »Danskeren« 3) Algreen som nu var her og sagde Farvel, bad mig hilse Eder venlig, Høxbro vænter jeg nu, da han ogsaa efter sigende Reiser i Morgen, og glæde for Eder »til Als!« Otto Bl: saa ret saa glad ud til sin Reise det maae ogsaa nu ret være glædeligt for ham at samles med Fader og Broder som han vistnok meget maae have savnet. Maria Bl. er nu for Tiden i Fyen. —

s. 9 Tegning af P. C. Skovgaard.
Johan Thomas Lundbye. s. 10

s. 11 Svend havde jeg ogsaa betænkt at skrive lidt til og deri noget udførligere om reise Planer som er strandede, den bedrøvelige Vaabenstilstand som Ingen kan finde sig i, eller vide hvad det heele skal føre til, hvad siges der omkring Eder og hvad siger I selv? det holdes endnu Hemmeligt, endskjønt enhver har Noget at fortælle hvordan den skal blive eller være.

Nu Farvel for dennegang min Søn ! du og Svend fik vel for nogle Dage siden et par Ord fra mig med en Sang?

Fader og Tante hilser kjærlig.

din trofaste Moder
E: Gr: