Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-07-22)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Eskeberg, Breininge Sogn, Løverd. d. 22de Juli 1848.

Kjære Moder!

Her sidder da Din Dreng som Commandant i Eskeberg, og har det meget godt, om han endogsaa stundom kiger lidt imod Øst og tænker lidt vemodigt paa Dig og paa hans Fader, der nu paa een Gang ere blevne saa ensomme tilbage. Torsdagaften kom vi da til Holbek, hvor vi bleve modtagne med aabne Arme og fik en god Hvile for atter Fredagmorgen at tage fat og marschere til Favrbokro, hvor hele Styrken gjorde Holdt et Par Timer, og hvorfra jeg med mit Commando afgik her til Byen. Johan traf jeg i Holbek, og igaar fulgtes jeg et godt Stykke hen ad Landevejen med ham, da han gik foran sine Folk, der kom lige efter mine, som jeg gik bag ved. Der, midt paa Landevejen, traf vi vor Ven Skovgaard, der var ude at møde os, og han fulgtes saa med os 1½ Miil til Favrbokro, hvor vi spiste Frokost sammen og drak en Flaske Viin paa glædeligt Gjensyn. Ved samme Kro tog jeg Afsked med Johan, som jeg nu først kan vente at see ved en eller anden Lejlighed nede ved Hovedkvarteret. Han blev lagt i Kvarteer et andet Sted og er idag (Kl. 8) afmarscheret til Kallundborg, hvorfra han ved Middagstid skulde sættes over til Aarhus. Efterhaanden som de forskjellige Afdelinger komme paa jydsk Grund, afmarschere de hver for sig til deres forskjellige Bestemmelsessteder, det vil sige: enhver Officier faaer Ordre at finde den Bataillon, hvortil han skal føre Folkene, s. 13 og sørge for at de komme der velbeholdne. Naar jeg kommer over med mine, veed jeg endnu ikke (Kl. 3 faaer jeg Ordre fra Capitainen), men jeg formoder det bliver imorgen tidlig. Naar jeg kommer over til Jylland, saa bliver jeg sluppen løs ligesom de Andre og skal paa egen Haand see til at jeg hitter 4de Bataillon og bringer den mine 103 Mand, en Underofficier og en Trompeter. Jeg faaer derved stor Magt og Myndighed, jeg bliver som det hedder militær Jurisdictionschef: kan decretere Arrest, slutte krum, uddele Rottingslag etc. etc., men trods al denne Herlighed, saa var jeg dog tilfreds, jeg havde vel afleveret Folkene og kunde træde tilbage i en yngste Second lieutenants beskedne Stilling. Hvad der er det værste af det Hele ved min nuværende Post, det er at jeg foruden at være Commandeur en chêf tillige maa fungere som Profos, Auditeur, Læge og — Regnskabsfører: jeg har allerede en Deficit i mit Compagniregnskab af 3 Rigsdaler, som jeg maa dække af min egen Kasse, der imidlertid ogsaa er bleven en 3 R. mindre, end den efter Regnskabet skulde være. Jeg maa altsaa her sande, at »den Helt o. s. v.« 1) .

Paa vor Marsch igaar fik vi et Par svære Skylregne, saa vi (i det mindste jeg) bleve gjennemvaade; men det tørredes igjen paa Marschen, og vi havde derved den Fordel ikke at generes af Hede og Støv, der gjorde vor første Dagsmarsch lidt besværlig. — Tak for Blækhuset, det er allerede kommet i Brug, og jeg havde kun daarlig kunnet undvære det. Det angrer mig, at jeg ikke fik Uhr med, da alle Byens og Soldaternes Klokker have hver sit Begreb om Tid og Time, og der maa dog være eet Uhr, der, om det endogsaa selv skulde gaae galt, er det ene privilegerede, hvorefter alle andre maae rette sig. Vi have her idag et kjedsommeligt Vejr: en stadig Regn og Himlen heelt overtrukken, saa man ikke kan komme ud at glæde sit Øje ved den dejlige Egn, for det er midt i det ogsaa Dig velbekjendte nordvestsjællandske Bjærgland vi ligge: Vejrhøj ligger kun en Miil herfra, og Du kan da vide den skjuler sig ikke. Vi have Havet for vore Øjne med Nexelø og Sejerø, saa her var nok at prøve Kikkerten paa, naar Vejret blot var til det. Jeg indkvarterede mig hos Sognefogden, fordi jeg troede der at faae det nogenlunde godt, men hvad Levemaaden angaaer, da er den meget ringe. Jeg fik just nu en Skaal Byggrød, hvor Grynene vare saa store som saa O, og Skeen var af Træ, saa jeg tog min egen til Hjælp. Nej da forstod Sognefoged Birch i Holmstrup anderledes at leve.

s. 14 Lørdag Kl. 12½ Aften.

Da jeg formodentlig ikke faaer Stunder at slutte Brev imorgen i Kallundborg, saa vil jeg her tilføje, at vi efter Middag have haft det dejligste Vejr, som vi (det vil sige alle de endnu ikke bortdragne Officierer) benyttede til en Tour til Adelersborg, hvor vi besaae Gaarden, drak Champagne m. m. Imorgen tidlig Kl. 5 kjøre vi herfra til Kallundborg, for Kl. 12 at afgaae til Aarhus. Der ligge vi Natten over: Mandag til Skanderborg, Tirsdag til Horsens, Onsdag til Vejle.

Nu Farvel, kjære Moder, hils Alle derhjemme, og modtag fremfor Alt en kjærlig Hilsen til Dig og til Fader fra Eders

hengivne Søn
Svend.