Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-07-11)

Fra Johan Grundtvig til moderen.*
Aarhuus 23 Juli 11 Formiddag. [1848].

Kjære Moder!

Vi kom her iaftes fra Kalundborg og rejste om en Time videre paa vor Fod. Vi have det særdeles godt her, og overhovedet hele Vejen er det gaaet meget tilfredsstillende. Svend er endnu i Sjælland og kommer idag hertil efter at vi ere borte. Hils Fader og siig ham, at jeg saa snart jeg er istand til at faae nogle Timers Rolighed, skal jeg skrive ham til og deri fortælle, hvad der er passeret paa Vejen, som vel ikke er stort eller mærkeligt, men dog altid vil interessere vore Nærmeste at høre fra første Haand. Vi vare begge, da vi skrev iforgaars, friske raske og veltilmode. Vi overnattede 21—22 ds langs Landevejen (ͻ: i Landsbyerne langs den) fra Favrbo-Kro og Asminderup. Jeg laae i Vidskende hos Præsten. Mere herom imorgen som jeg haaber fra Skanderborg hvortil vi marschere idag. Vaabenstilstand bliver der jo nu intet af. Igaar var ved Hedensted og Grundet en stor Troppesamling. Hils Tante Jane saameget fra mig og Skovgaard, som jeg antager er i Staden, og som du saa sagtens seer. Meta faar jeg næppe Tid idag at skrive til. Hils hende hvis du skriver. Du maa undskylde at jeg ikke skriver længere, da jeg har saameget at bestille, dels private Ærinder og dels Forretninger som Øverstcommanderende over de 350 Mand, som ligge her, da Capit. SaintAubain følger med 3die og sidste Overførsel imorgen. Svend bad mig hilse — hvis han ej fik skrevet, det har han dog sikkert. Levvel og længes ikke formeget efter

din Søn
Joh. Grundtvig.