Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1848-07-29)

Fra Lise og N. F. S. Grundtvig til Sønnen Johan*
A.
Kbhn: d. 29de Julii 1848.

Kjære Johan!

Her ved det gamle Bord i Eders Stue sidder nu Moder for at lade Dig høre lidt fra os som Du maaskee længes saa smaat efter, først vil jeg takke Dig mit Barn for Brevet fra Aarhuus den 23de, dernæst fik Fader et fra Skanderborg den 25de og Meta seenest fra Horsens, i Dag har jeg modtaget to fra Sven det sidste fra Veile 27de hvori han melder Eder Begge kommet dertil og Begge ansatte ved 10de Batlion: hvorfra I strax skulle videre til Greis; Du kjære Barn har vel der havt saa travlt med ordentlig at faae besørget alle Dine 350 Mand hver til sit, at Du ikke fik Tid til et Ord; at Moder er nøjeregnende og umaadelig begjærlig efter enhver Linie og Efterretning fra Eder Begge mine kjære Sønner det tilstaaer jeg ærlig og skammer mig heller ikke derved. —

Herfra er egentlig slet intet Nyt at melde den eene Dag gaaer som den anden uhyre stille og eensomt, paa enkelte Afbrydelser nær sidder Fader ved sit vante Arbeide ved Skriverbordet ; Aviserne er saa aldeles tomme og hvad jeg kalder intetsigende i denne heele Tid, thi hvad Man egentlig længes efter at høre tales her ikke et Ord om; i Dag skal det være sagt her som afgjordt at alle Underhandlinger var ophørte, at Vrangel fordrede begge Hertugdømmerne Besatte af Dem og Als rømmed, dog er maaske dette som saameget, blot Snak. — Gud styre Alt til det Bedste! til Sejer og Ære for Landet og os Alle som elske det!

Meta kom da først Hjem i Torsdags-Aftes efter at have reist den heele Nat, det har ikke været godt for hende da hun strax i Gaar fik den slemme Feber igjen ; Sysette er hos hende og jeg seer derop imellem kan Du da vide. jeg skal da saa kjærlig hilse Dig med Tak for begge Brevene som hun fandt ved Hjemkomsten og er ikke lidt stolt af den kjærlige Broder Johan ! Bøjesen forlod Dem i Gaabense og reiste om af Als og Fyen; her følger et Brev fra vor Ven Vilhelm, som det har gjordt mig ondt ikke at turde titte lidt i og see hvordan hans Fader har det. — jeg vil nu ogsaa have skrevet lidt til vor kjære Sven da det jo ikke er saa vist at I komme saa nær hverandre, at I let kan samles; her ligger fire Breve for mig fra ham, saa han fortjænner sandelig et; Fader ville ogsaa skrive lidt herpaa. — Nu Far vel ! og Lev vel ! mit kjære Barn Gud være med Dig ! og Lade Dig samles i Glæde med Dine gamle Forældre. Skriv snart til

Din trofaste Moder
E: Grundtvig

s. 23 Naar Du har lidt Tid imellem min Søn saa skriv dog, den sidste Dag og Nat her i Hjemmet var slemme at overstaae. — Skovgaard skal komme til Byen i Dag og er rask, jeg tænker vi seer ham saa i Morgen her Hilsener har jeg fra Venner og Bekjændte som komme for at høre til Eder. —

B.

Kiære Søn!

Det er Lørdag Eftermiddag eller snarere Aften, og da veed Du nok, jeg skriver ikke Breve, men da Moder har ladt Rum aabent og vilde sige: »stakkels Johan!« naar jeg slet ikke skrev, saa Tak for Dit Brev, som jeg en af Dagene skal giengiælde, og skiøndt jeg, Gud skee Lov! ikke tvivlede derom, at mine Børn jo har Hjerte og Rum deri til deres Fader, saa glæder det mig dog naturligviis at høre det, da jeg veed, mine Børn lige saalidt som jeg, leger med kiærlige Ord.

Det glæder mig ogsaa, at I Brødre for saavidt er blevet sammen, hils Svenn kiærligst naar Du seer ham og Gud velsigne jer begge under Eet og lade altid eders Bane blive den bedste!

Din faderlige Ven
N. F. S. Grundtvig