Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Christina Margrethe Blicher FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-08-03)

Fra Svend Grundtvig til Moderen.
Hornstrup, Torsdag d. 3die August 1848.
Kl. 9 Formiddag.

Kjære velsignede Moder!

Tusind Tak for Dit Brev, som jeg fik igaarmorges paa Sengen, Det var det første, jeg har faaet hjemmefra, siden jeg rejste, og det er netop idag 14 Dage siden jeg forlod Kjøbenhavn. Tak for den kjærlige Omsorg for mig, den moderlige Ømhed, der lyser ogsaa ud af dette Brev, som af al Din Færd imod Dine Børn. Om jeg end ofte kan have syntes uskjønsom, naar det onde Lune var over mig, saa maa Du dog troe, jeg har altid vidst og veed bestandig godt at skjønne paa, hvad det er at have en saadan Moder. Om jeg end, ifølge min ærgerlige, choleriske Natur, ofte kan synes ufølsom for den Lykke, at omfattes med saa megen Kjærlighed af begge mine Forældre og begge mine Søskende, saa tør jeg dog nok paastaae, at jeg i mit Inderste paaskjønner og gjengjelder denne Følelse. — Brevet til Johan har jeg kun seet udenpaa, da han igaar var paa Feltvagt en god Miil herfra, men jeg gaaer nu over at see til ham i hans Quarteer en Fjerdingvej borte i Lysholt. Han maa nu være kommen hjem fra sin Nattevagt.

Hvad Du skriver om Meta gjør mig ondt. Kan hun dog aldrig blive af med disse Febertilfælde? Jeg skrev igaar Aftes et Brev til hende, der kommer afsted med det samme som dette, og jeg vil derfor henvise dertil i Henseende til vort videre Befindende og Udsigter. Jeg iler ogsaa med at slutte dette Brev, for at komme over og see til Johan. Vi have her idelige Tordenbyger, og medens jeg s. 29 har skrevet disse Linier er Vejret fra kulsort blevet lyseblaat, fra Hagel til Solskin. Et Uhr har jeg mærket jeg umulig kan undvære og beder derfor en Ven i Kbhn. at skaffe mig et godt et til godt Kjøb. Mohr paa Kongens Nytorv kan skaffe et saadant til en 10 Rbdlr. Lad mig faae det snarest muligt, med Underretning om Prisen. Pengene ligge og vente. Jeg har nu faaet mig en Oppasser, en flink Aising, der har udmærket sig i flere Slag, men nu gjærne vilde have det lidt bedre end ellers. Jeg har i den Anledning faaet mig en ordentlig Madkurv anskaffet, hvori en Kaffekande, en Smørdaase, en Theedaase, en Kaffedaase, en Sukkerdaase m. m. En Feltkappe har jeg desværre endnu ikke faaet, men tænker stærkt paa at lade en sye i Vejle. Derimod har jeg faaet mig en rød Trøje, som jeg lader sye om til min Person. — Hermed maa Du denne Gang tage til Takke. Mange venlige Hilsener til Fader, Tante Jane og hvem andre der tænke lidt paa Din hengivne Søn

Svend

P. S. Vil Du ikke lade mig faae et Kvarter af den Slags Sølvbremmer jeg havde paa Ærmerne som Underofficer, for dog at faae en Smule Distinction paa Skuldrene af min røde Trøje. De vare nok omtrent ½ Tomme brede.

Hvis Skovgaard er kommen til Byen saa hils ham hjærteligt fra mig. Her var noget for ham at bestille, blot han vilde komme herover.