Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-08-11)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
Fredag 11te August.

Kjære Svend!

Du kan da ikke sige andet mit Barn end Moder er blevet en flittig Skribentinde, som ellers aldrig tog Pen i Haand uden til sit Regnskab. Det Brev jeg skrev i Tirsdags med Uhret haaber jeg dog Du har modtaget? Den 12te. Jeg blev afbrudt i Gaar saa det blev for sildig, her er jeg nu igjen, og vil da begynde med hvad der er mit første og sidste, som er, at høre fra Eder mine Børn jeg havde i Dag glædet mig til at see Brev fra Dig min Søn men nei, Intet kom; af Aviserne seer vi et Sammenstød der har været med Fjenden ved Steppinge den 8de. Det var den Dag Johan skrev til Fader fra Kolding hvor han havde Vagt, Du mit Barn var nok deromkring, siden har vi slet inted hørt og havde da i Dag glædet mig hertil. — Peter og Meta ere her i Dag jeg har ham nu ligeover for mig ved det gamle Bord at skrive til Eder. — Har Du min Søn faaet den Feldtkappe Du skrev om Du tænkte at lade besørge i Veile det har ret været en uhyre vaad og kold Tid for Eder at undvære den ; i Gaar sændte jeg Johans, om han nu blot rigtig maae faae den saavelsom Du Dit Uhr, gid det nu maae være efter begges Ønske. —

Den 13de. Længer kom jeg da ikke igaar men haaber nu bestemt i Dag det skal blive alvor og kan da kjærlig tilføje Tak for Eders s. 47 Breve som kom i Dag (inden jeg gik i Kirke), saavelsom Faders, det er nu Gud skee Lov godt med ham for det meeste igjen. Da Meta ikke maae være ude om Aftenen har vi meldt os at følge Hjem med hende og drikke The naturligviis samtlige herfra som jo kun bestaae af saare faae ; Skovgaard har været her til Middag og da faaet Eders venlige Hilsen og hilser saa kjærlig igjen med Tak at I vil see ham men det lader sig ikke saa let gjøre; Constn: Hansen har saa smaat tænkt paa slig en Tour siger han, men der er nu andre Ting der hindrer, gjærne ville jeg tilføjer han. — Jeg tænker nu snart at høre om Johan er fornøjet med sin Feldtkappe saa kan jo Din vel bestemmes derefter om den er rigtig. — Nu i Morgen glæder jeg mig til at høre fra Eder igjen igjennem Meta, thi saa begjærlig tør jeg jo ellers ikke være; I er to gode Børn med at lade os høre fra Eder.

Peters Brev kom da heller ikke bort i Gaar nu meente han da i Dag. — Nu farvel min kjære Svend jeg maae nu op paa Møllen, og lade dette løbe saa forklatted som det er. Naturlig hilser Fader og Tante Jane Eder begge saa kjærlig; i Morgen kommer maaske nogle Aviser og Bøger. Diderik Sch: kommer jevnlig og spørger til Eder og hilser venlig ligesaa Jens B: [der] nu er der inde. Tak for enhver Efterretning I give, det er saa tomt her.

Gud være med Eder mine kjære Børn! Eders trofaste Moder

E. Grundtvig.