Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-08-18)

Fra Johan Grundtvig til moderen *
Harbohuus 18 Aug. 48.

Kjære Moder!

Du fik igaar et Par Ord fra mig, saa du veed da omtrent hvor jeg er, dog ligger jeg omtr.¼ Miil fra mit forrige Qvarter, Lysholt, s. 50 og noget nærmere ved Vejle, som jeg ikke har noget imod, og heller ikke, at jeg ligger ene her paa Gaarden, det vil da sige, med 50 Mand og 1 Underoffic. jeg har godt Rum, et Sovekammer og en Dagligstue til min Disposition, det er en stor god Bondegaard. Beværtningen har jeg endnu ikke prøvet, da jeg ikke var hjemme iaftes og derfor kun fik Kaffe imorges her og den var ret god, men kogt er den desværre allevegne her; jeg har ikke smagt saadan Kaffe som hjemme nu i en Maaned, men saa har jeg ogsaa holdt mig skadesløs ved at indtage i Qvantitet 3 a 4 Gange saa Meget. — — — Kappen er aldeles som den skal være, maaskee lidt vel lang at gaae i, men der er Raad for dersom den generer mig; den gjør stor Lykke i Bataillonen ved sin Skjønhed og gode Bonitet. — — — Sokkerne skulle I have saamange Tak for, jeg har forresten endnu mange reene fra Kbhn. og de andre ere vadskede, kun eet Par var der Hul paa, men som er stoppet. Hvad Vadsken angaaer, er den maadelig bevendt, reent kunne de ikke gjøre det, i Vejle var det simpelt, men i Viuf reent slet, det saae ud som Klude, da jeg fik mine Skjorter, at de skulde være rullede, strøgne eller stivede det var der nu ikke Tale om, men saadant Noget maa man finde sig i. Mit Skotøj kan du være rolig for, det er i bedste Stand, og vi have en Skomager ved Compagniet, der altid sidder hjemme og syer, saa jeg kan sagtens faae det gjort istand. Mange Tak for den Omhu, Moder anvender paa Bladene; — — — Jeg tænker ofte paa, hvordan Moder gaaer og sysler oppe i vore Værelser derhjemme, der er vist meget pænere end naar vi ere hjemme og gjøre Uorden. — — — For at du ikke skal være urolig for min Sundhed, vil jeg sige dig, at jeg er aldeles rask nu ; det varede kun til jeg kom til Viuf, dog havde jeg Diarrhoe stadig til den 14de, men curerede mig da ved Natten til den 15de at ligge paa Piquet i Taage og Rim og Maaneskin og sove midt i Skidtet paa en Landevej, og saa Kl. 2 Middag, da jeg kom tilbage til Viuf, (eller Viw) spise Gaasebryst med Røræg og Rødgrød, og derpaa tage en god Middagssøvn, saa spille Lombre og drikke Portviinstoddy til Kl. 12 om Aftenen. Da jeg nemlig saa næste Morgen kom til Exercits og hjem igjen, var al Diarrhoen forbi — en udmærket Kur, som forøvrigt kanskee kan være god for en Smed, men ikke for en Bager. — — — Jeg har nu svaret paa Alt i dit Brev af 11te og skal nu kortelig fortælle lidt om mig selv siden igaar. Vi marscherede Kl. 7½ ligefra Forpost ad Vejle til, uden at komme til vore Qvarterer først og det over 3 Miil ; det er lidt stift efter en tildeels s. 51 vaagen Nat og Leje i fri Luft. Imidlertid, da vi gjorde Holdt tæt udenfor Aldebertsminde, og Folkene hvilede, løb jeg derind og drak Kaffe og passiarede ½ Times Tid med dem, stødte til Kompagniet igjen ligesom det marscherede forbi Vejen deroptil og fulgte nu det til Vejle, hvortil det fungerede som Eskorte for ½ Batteri af vore Kanoner, der ogsaa skulde nordpaa; det er svært for Folkene at følge Kanonerne, vi fik mange flere Efternølere end ellers, men marscherede dog med Anstand op igjennem Vejle By og ud ad Nørre Port. Compagniet marscherede videre til Quarteret, men jeg gjorde med Tilladelse omkring og blev i Vejle til Aften hos Dalgas’s. Svend gjorde det Samme, da han kom Kl. 3 a 4, og kom hen til os efter at vi havde spiist og fulgte saa Kl. 10 hjem med mig hertil og blev hos mig til imorges, da jeg fulgte ham over til Hornstrup. — — —

Levvel saalænge, til du atter en af de første Dage hører Mere fra

din taknemmelige og hengivne Søn
Joh. Grundtvig.

P. S. Svend skrev dig til i Middags, medens jeg sov Middagssøvn.