Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-08-20)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Hornstrup. Søndag d. 20de August 1848.

Kjære Moder!

Dersom Du ikke allerede nu, da jeg skriver dette, har modtaget mit Brev af 18de, saa faaer Du det da sikkert i Dag eller imorgen tidlig. Deri vil Du finde Svar paa de Spørgsmaal Du gjør i de Linier, Du har tilføjet Metas Brev og jeg har altsaa kun at takke Dig, fordi Du ikke bliver træt af at skrive til Dine Børn. Boisen skrev, at Du havde alle vore Breve liggende oppe i vor Stue. Naar jeg tænker paa alt det Papir jeg i den sidste Maaned har bemalet og under Udskrift til Dig skikket over til Kbhn. og dertil lægger, hvad Johan i samme Tid har sendt samme Vej, — saa gruer jeg ved Tanken om den Dynge, der maa ligge. Stuen er kun lille, saa skal vi blive længe borte og skal vi skrive Dig lige saa flittig til, som hidtil, saa kommer Du nok snart ikke længere end lige indenfor Døren. Fader kan da snart ikke komme til sine Bøger, og til os bliver der da slet ingen Plads, naar vi komme hjem. Der har Du et lille Perspectiv af de frygtelige Følger af den Skrivesalighed, som Du har fremkaldt og plejet hos os. Jeg har imidlertid ikke ondt ved at faae Plads til min Deel af Correspondencerne, thi alle de Breve jeg har modtaget, kan jeg have i min ene Vestelomme, saa hverken Du eller nogen Anden skal være bange for at bebyrde mig med Breve.

Førend Du modtager dette, eller dog samtidig dermed, vil Du faae mundtlig Hilsen fra os ved Dagmar Dalgas, som Johan og jeg i Formiddags vare inde i Vejle for at sige Farvel. Hun rejste Kl. 11 s. 57 derfra og kommer imorgen Aften til Kjøbenhavn. Hun kan da bevidne, at vi have det saa godt, som man i disse Tider kan have det, medens man ikke veed, om man er kjøbt eller solgt: om Slaasmaalet virkelig skal begynde paa en frisk, eller om der skal sluttes Fred med al Verdsens Tyskere, der jo ellers synes nu at være blevne enige om den ene Ting: at æde os op med Hud og Haar, om de kunne faae Lov og Lykke dertil. — Det var i Fredags Eftermiddags jeg skrev sidst til Dig og mit Livs Begivenheder siden den Tid er kortelig dette : Lørdag-Formiddag : stor Exercits over Grøfter og Gjærder, Lørdag-Middag: hos Johan henne paa Harbohus, og Lørdag-Eftermiddag: med ham i Vejle hos Dalgas’s, hvor Betty D. var, og en Spadseretour ud af Byen med dem. Imorges, som sagt, atter en lille Vejletour og nu har jeg spist min Kjødsuppe og Pandekage hos min Madmoder i Hornstrup. — Carl Boisen, vor Feltprovst, hvem jeg iforgaars traf her ude paa Landevejen, holder i Eftermiddag Gudstjeneste for Flankecorpset. Carlo havde ellers lovet at besøge mig her i Eftermiddag og følge med over til Holger i Greis. Det kan vel nok endda lade sig gjøre. — Ja, her gjør jeg bedst i at bryde af, da jeg ellers først vilde kunne fortsætte iaften, og Brevet kom da een Dag sildigere afsted. Hils Alle der hjemme. Tak Meta for hendes rare, lange Brev, som jeg i Aften agter at besvare og vær selv hilset af Din hengivne Søn

Svend.

P. S. Til Skovgaard skrev jeg lidt i Fredags Aftes. Hils ham, naar Du seer ham og pur ham til at skrive!