Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Peter Outzen Boisen (1848-08-25)

Fra Peter O. Boisen til Svogeren Svend.

Kjære Svend!

Du fortjente virkelig at faae Brev før fra mig til Tak for Dit venlige og meget velkomne Brev af 16 dennes, alt eftersom Brevet ender med: »Svar udbedes som snarest«, — havde ogsaa isinde at sende s. 67 Brev med Høxbro — og atter igaar, da — som jeg vilde begyndt — Dagmar kom, og havde naturligviis meget at fortælle, og fik Meta og mig med sig hjem, hvor vi havde en meget fornøielig Aften, med Veile-Sigar paa ud af Dagmars nydelige Futteral, hvilket Enrico gjør Paastand paa, at hun skal give ham, men hun paa ingen Maade vil give fra sig eftersom hun har faaet det af en meget god Ven. Dog det bedste Svar har jeg allerede sendt Dig, idet jeg har besørget Dig en Feltkappe, som kan sige Spar To (den Talemaade maa være ældre end l’hombre, ellers heed det Spar Eet) til Johans. Jeg fik nemlig Tøiet udleveret fra det kgl. Varedepot, og det er godt Tøi — og koster kun 6rdl. »Stakkels Johan« heed det naturligviis strax i Vimmelskaftet, saa Din Moder er nu bleven meget trøstet, ved at see af Johans Brev, at han er saa tilfreds med sin Kappe. Dit Uhr har jeg betalt, kostede 9r., har altsaa 1r. i Behold. — Hm! Komind! — atter afbrudt — det var gamle Algreen, som kom lige fra sin Reise har været 3 Dage ved Hovedqu., men ikke kunnet træffe Eder — det vil sige han kom ikke ud til Greis — og det ærgrede ham ; han saae Knudsen, Jensen, Thurah og Sørensen; den Sidste var med ved Steppinge. — Nu maa det desværre gaae i Galop, da jeg vil have Brevet afsted til Dig iaften, hvor ringe det saa bliver, stolende paa Din Overbærelse, at Du seer mere paa Villien, end paa — — — hvilket Du i alle Stykker maa med Hensyn til mig, — — — og jeg har lovet Meta at være med hos Schows iaften Kl. 8. Georgia har nemlig bedt os paa Apricoser og paa at see hendes ny-malede Værelse, som hendes Fader (medens de vare paa Nysøe) har ladet indrette saa saare skjønt, for at Lundbys Landskab ret kunde tage sig ud der, og jeg troer et do af Skovgaard. Stakkels Georgia ! En Bekymring har hun havt i denne Tid, idet hendes Venindes Mand M. Winther har ligget for Døden (en Slags Cholera), men i disse Dage dog begyndt at bedres lidt. Fru W. var hos Meta et Øieblik igaar, og havde nu godt Haab. Hun saae overordenlig afkræftet ud. — At I ikke har været tilfreds med Feltprovstens Prædiken, kan jeg nok forstaae; skjøndt jeg nu just paa Johans Dom ikke ganske kan bestemme mig til at troe, at han slet ikke kunde være brugelig som Feltpræst, saa var det dog min Mening allerede før, at han ikke var skikket dertil, har ogsaa sagt ham det. Jeg troer heller ikke det var efter hans Ønske, men at han har givet efter for Monrads Ønske, at han skulde være det. Underligt, at han nu netop skal være Feltpræst, da jeg dog virkelig anseer Hammerik og Helweg for dygtigere. — I have nu maaskee seet vor Gesandt Høxbro, dersom Johan har faaet mit Brev saa betids, og I forresten have havt Leilighed til at komme til Colding (dog s. 68 neppe) han kommer saa til Eder paa Tilbagereisen. Det fornøier mig, at Johan er enig med os i, at Gr. bør være Rigsdagsmand. Selv for hans egen Skyld er det bedre at han kommer med — ind i Ilden, end at han staaer udenfor og ærgrer sig. Det har været hans Ulykke under dette Ministerium, at han har staaet saa ganske udenfor, ikke blot for hans egen men jeg lægger dristig til — ogsaa for Danmarks Skyld. Gaaer nu alt efter Ønske m. H. til Valget i N. Slesvig, saa faae I ham maaskee at see. Aliene skal han imidlertid ikke komme til at reise. Høxbro maa saa afsted igjen, hvis han ikke kan, vil jeg ledsage ham — dersom han ønsker det el. rettere tillader det. Overalt paa Landet (item overalt i Jylland, beretter Algreen, er der den største Ligegyldighed for at indtegne sig til Valgene. Her i Byen er det Hippodromedarerne 1) , og paa Øerne Bondevennernes Selskab der vil faae ene Indflydelse. Forresten stille Ministrene sig ogsaa og saa Valg-Candidaten F. M. Knuth fra Sorøe, og de blive sagtens valgt, skjøndt det er dumt — dem kan Kongen jo vælge. Men jeg maa til at slutte. Det var fornøieligt at høre Dagmar fortælle om Eder og Livet derovre. Der er et mageløst Liv i hende — og Alt saa naturligt. Jeg troer ogsaa, at Meta har faaet andre Tanker om hende. Jeg glæder mig til paa Søndag at benytte en af Dine Billetter, hvorfor jeg takker Dig — og vist en Tour med Enrico. Han er øverst-Commanderende paa den store Artillerie-Caserne. Ernesto boer i Kronprindsesse- Casernen. De ere yderst misfornøiede, som nu maae gaae paa Fælleden at indøve Folk. Her meldes Intet Nyt, uden Rygter, at Kongen tager til Veile, fortæller Johan. — Nu Farvel for denne Gang. Hils Johan og tak ham meget for hans Brev. Leuning (og Lovise) kom nu.

Din hengivne Svoger P. Boisen.

Kbh. d. 25/8 48.

Leuning fortæller, at Rygtet gaar aim. idag, at vi har nu Vaabenstilstand til 15de Mai — og at Slesvig skal besættes af 16000 slesvigholstenske Tropper — fortvivlet!