Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-09)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan *
den 9de Septbr. 1848

Kjære Johan!

Vistnok er det længe siden jeg skrev til Dig, jeg veed slet ikke hvordan det egentlig er gaaet, om det var Vaabenstilstanden, der har gjordt den Lange Stilstand hos mig, skulle jeg næsten tro, eller det er Tanken om at mine Børn var blevet saa overløbet med mine Breve at De maaskee nu kunde faae Grund at Længes Lidt, desuden har saavel du som Svend havt Breve fra Fader og da hørt at Alt her, saavidt var godt; Meta er nu paafærde igjen og var da her i Gaar; i Dag har vi været oppe paa Møllen at drikke Chocolade i anledning af Sv: Fødselsdag og derefter Skaalen i Kirsebærviin, her Hjemme har jeg isinde vi skal drikke den i Biskop, synes du ikke nok det kan lade sig høre? jeg længes nu meget efter at høre Bestemmelserne med Armeen, at 10de Bataillon skal til Als, har jeg nok seet, men om der skeer nogen omflytning eller Afskeed med Officerer vides vel ikke; det lader jo rigtignok til at de ikke har isinde at holde dem roelige i Holsteen, saa der kan maaskee endnu blive nok at tage vare.

Du har vel nu seet Obstlt: Blom, har det lange Lasaret Ophold taget paa ham? hils meget, naar I seer ham; maaskee I nu bliver samlet med Vilhelm paa Als; — i alle tilfælde min Søn kommer du nu vel til at flytte i et andet Qvarteer, saa hvad Underretninger Du ønsker i Henseende til Kogekunsten ville nu maaske være spildte, som jeg rigtignok troer de alligevel ville være, det er hvad der maae læres praktisk og som du virkelig ikke har Geni til. —

Her var i Gaar endeel Venner samlede. Nogle til Middag og Fleere til Aften, endeel savnede jeg denne Dag, jo nærmest Eder mine kjære Børn; Skovgaard kom her om Formiddagen men var slet ikke rask, som han ikke i et par Dage havde været, saa han kom ikke i Aftes; Frue Lundbye er her i Byen i denne Tid. Det var en Forandring fra ifjor Faders Fødselsdag, da heele vores unge Selskab af Herrer vandrede syngende opad Bakkehuus-Alleen, Somme med Kaaber, du husker det maaske? jeg har i Morges sændt disse Dages Aviser, hvad koster slig en Pakke Eder?

Du maae nu ikke min Søn tage Exempel af din Moder med at jeg har skrevet noget sjældnere i den sidste Tid, jeg har været undskyldt, men hos Eder veed du nok hvad jeg vil kalde det, at jeg altid længes og altid glæder mig til Brev, det er vist. — Kongen er i Dag reist over til Armeen siges her, ja det veed du da vist bedre s. 100 end jeg kan sige Eder; Du mærker nok jeg indlader mig ikke i Politik det var kun da jeg havde dig (Eder) her jeg plagede dig dermed, |: jeg veed jo nok du siger, det er ikke noget Damerne skal blande sig i :| saa jeg maae nu nøjes med at læse mig til hvad jeg kan i den Berlingske. —

Et par Ord maae jeg dog i Dag skrive til min lille Svend, jeg tænker du har i Dag høitideligholdt den paa bedste maade som jeg skrev, der jo tilkom dig.

Nu lev vel min Søn! kjærlig hilsen fra Fader, Tante og

din trofaste Moder
E: Grundtvig