Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-09-20)

Fra Johan Grundtvig til moderen *
Kleis 20 Sept. 1848.

Kjære Moder!

Nu er jeg her, det vil sige fire Miil øst for Vejle, i en By, der ligger ½ Miil vestenfor Palsgaard, som Peter nok vil kunne vise dig paa Kortet. ― ― ― Jeg har faaet et udmærket Qvarter i en stor Gaard, hvor jeg har en Sal helt igjennem Huset, paa 6 Fag, 3 til Gaarden s. 125 og 3 til Haven, med Sofa, 4 Spejle og moderne Stole til min Disposition og ved Siden deraf mit Sovekammer med forgyldt Spejl fra Loftet til Gulvet ud til Haven, der ingenlunde er daarlig. Det er en stormægtig Bonde, med 130 Tønder Land paa 13 Tønder Hartkorn, der er min Vært, og han lader til at ville opfylde denne sin Function til min allerhøjeste Tilfredshed. Jeg fik strax to Retter varm Mad til Aften uopfordret, der blev stillet et Par Tøfler til min Disposition, ligeledes en Støvleknægt og andre saadanne Beqvemmeligheder, som jeg hidtil ikke har kjendt til; jeg kalder nu vore forrige Qvarterer Hundehuller, thi de Andre have det nok Alle omtrent ligesom jeg her, idetmindste var det Tilfældet med Lieutenant Møller, som jeg besøgte iaften og som boer hos min Nabo. Jeg kan godt lide den Mand, hvad du end kan have at sige paa ham, han omtaler med stor Erkjendtlighed den Lykke, hans Datter har havt ved at komme i Nicolais Huus, og vi have aftalt en Tour sammen over til Faaborg, ifald vi komme til Als i Vinter. ― ― ―

21 Sept. Aften.

― ― ― Her blive vi sagtens ikke længe, da Vaabenstilstanden jo er billiget i Frankfurt, og vi altsaa dog faae den, om vi end hellere maatte ønske at være frie for den, skjøndt det faktisk vilde blive det Samme alligevel, da det er baade Tydskerne og os umuligt at føre Krig om Vinteren, at sige en Krig paa den Viis, som denne paa Grund af Omstændighederne maa føres. Forresten er det da ikke sandt, naar du siger, vi ikke have en Fodsbred af Slesvig besat af vore Tropper, thi Als er dog ogsaa Slesvig. ― ― ―

din heng. Søn
Joh. Gr.