Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig (1848-09-24)

Fra Johan Grundtvig til moderen *
Assens-Præstegd 24/9 48.

Kjære Moder!

For at du dog ikke skal troe at jeg aldeles glemmer Eder og hvad Hjemmet angaaer, vil jeg sende dig dette Par Ord, nærmest for at ønske dig til Lykke til din Fødselsdag paa Torsdag og takke dig for alle de Aar, du med Omhu og Kjærlighed har været mig en Moder, som faa eller ingen Anden have havt den Lykke at have, og idet jeg vil haabe, at den Tid ikke maa være altfor fjern, da vi igjen kunne samles og uden at ængstes for Fædrelandet atter hengive os til vore rolige Sysler i Eders Nærhed. Det vil sikkert ikke vare mange Dage inden vi flytte herfra til Als, og du maa derfor ikke bryde dig om der maaskee skulde gaae nogen Tid hen, uden at du hørte fra dine Sønner. Det er mig ikke muligt iaften at faae Tid til at skrive dig mere til, du vil ogsaa for et Par Dage siden have faaet et udførligt Brev fra mig og noget Nyt passerer her ikke. Jeg skal saa snart jeg faaer Tid dog atter sende dig nogle Linier, da jeg veed, at det glæder dig. Hils Tante Jane og Amalia saa mange Gange fra mig og gratuleer Tante Pouline saa meget fra mig. Hils og Egede og Adelhejd og Diderik Schmidt fra

din hengivne Søn
Joh. Grundtvig.