Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-09-30)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
den 30te Septbr: 1848.

Kjære Johan!

For dit lille Brev fra 24de med de kjærlige Ønsker til min Fødselsdag være du hjertelig takket min Søn! jeg har stræbt efter at opfylde de moderlige Pligter, men har saa ofte følt med Sorg, at det var hvad jeg Langtfra kunde opnaae ret at være for mine kjære Børn hvad jeg saa inderlig ønskede, Villien dertil kjænder Gud ! at I ikke tvivler herpaa det troer jeg ogsaa; ja gid den Tid snart maatte komme at vi uden ængstelse skulde see Fremtiden imøde og vi da kunde samles i Glæde, mig synes Alt er indhyllet i en tyk Taage; nu for Tiden er heele Byen, ja vel heele Landet, i stor Bevægelse med Valgene og Candidater dertil, Fader har stillet sig i 11 Distr:, der meest bestaaer af Holmensfolk og som ret er kommet i Aande for ham, dersom Peter ikke alt har |: som han vist neppe har havt Tid til endnu :| saa vil du af ham kunde faae heel nøje Beskrivelse om det Alt, da han stadig har været Beskjæftiged dermed; jeg vil ikke nægte det heele ængster mig, jeg hører dig sige, ja det kjænder vi nok med Moder som altiid er bange, jeg kan ikke nægte, det er som var jeg kommet ind i en anden Verden, men Langtfra en Bedre. — — — jeg husker ikke om jeg takkede dig for det forrige Brev med Beskrivelsen over den storartede Gaard med de mange Spejle du var kommet til, maaskee er du der nu ikke Længer men gaaet sønderpaa til Als som jo vel er en deel af Slesvig men dog kun en meget ringe deel af det fortrykte Land, endskjønt det sydlige, har jo ikke faaet andet end hvad det selv attraaede, men det stakkels nordlige.— — — i Torsdags reiste vores rare Engelskmand efter at have været heroppe og lykønsket mig og drukket Chocolade ; var I samlede den Dag og drak Kaffe?— — — Professor Schv: er i Dag reist |: til Grenaae troer jeg :| med Georgia, hvor han skal s. 135 stilles som det hedder.— — — Fader hilser kjærligst naar han faaer Tid skriver han sikkert selv, han har saa uhyre meget at bestille Nætter og Dage. —

Lev vel! saa ønsker din trofaste Moder

E: Grundtvig