Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig (1848-10-07)

Fra Meta Boisen til Broderen Svend.
den 7de October 1848

Kjære Svenn!

Det er idag otte Dage, siden jeg modtog Brev fra Dig, men endskjøndt, det rigtignok varede lige saalænge, forinden, jeg modtog s. 139 Svar paa mit sidste Brev, til dig, saa har dette dog ei været Grunden, til min Taushed, nei jeg vil sige dig ligefrem, at jeg har oppebiet Valgdagen, (den 5te dennes) fordi, jeg havde tænkt da, at kunde have berettet dig Faders Valg til Rigsdagsmand, men det lykkedes jo desværre ei dennegang, som du jo alt af Høxbros Brev til Johan har seet; men hvad der senere er foregaaet vil jeg dog fortælle dig lidt om, nemlig, at Faders Vælgere i Holmens faste Stok, ei lader Sagen falde fordi Tuxen blev valgt i Thorsdags, nei! de erklærer, reentud, Valget for ugyldigt, da de paastaaer, der er skeet Svig, dog veed jeg ei ret om de offentlig vil erklære det; men imorgen gaar de 313 Vælgere til Kongen, med en Petition om, at han vil vælge Grundtvig, der er en mageløs Forbitrelse imellem Holmens Folk, i Anledning af Tuxens Valg, saa man frygter næsten for Oprør, imellem dem ; paa selve Valgdagen da Fader heldigviis var gaaet, han gik nemlig efter, at Stemmerne var talt op og inden Tuxen blev udraabt; optraadte en Holmens Mand, og sagde sin Mening reentud, at der var skeet noget galt ved dette Valg, og, at Søeofficerenne havde igjen her viist dem, det Aag de maatte trælle under ved, at bruge al mulig Magt og Myndighed over dem, for, at faae dem, til, at stemme paa Tuxen, og de raabte da ned med Tuxen op med Grundtvig. Tuxen skal være blevet ganske askebleg af Skræk, da de tog saadan paa Veie, om Aftenen vilde de slaaet Ruderne ind hos ham, men dette blev dog forhindret ved nogen Besindige af dem, dog kan denne Dag, og Sag, maaskee komme Tuxen dyrt at staa, da Flere af Holmens Folk er kommet til Fader, og forsikred ham om, at der er begaaet Svig, ved Indtegningen, af Stemmerne; du veed vel nok at Dirckink Holmfeldt havde stillet sig, men dette var, for om muligt at styrte Fader, og, dersom dette ei lykkedes, og han dog vandt nogle Stemmer, da, at give dem til Tuxen, Holmfeldt har da nu efter Indtegningen kun 28 Stemmer, men Folkene forsikrer han havde 100, men at de andre er uden videre, overført paa Tuxen, hvilket jo naturligviis er ulovligt, da han ei engang offentlig, bad sine Vælgere om at give Tuxen dem. Hvorvidt dette er sandt, veed vi jo naturligviis ikke, men Holmens Folk vil nu forlange Protocollen udleveret, for at see, om deres Navne er rigtig indtegned, hvorvidt dette bliver dem tilstaaet, vides jo endnu ei. Fader har idag indgivet en Klage til Justitsministeren, over Valgbestyrelsen, det vil sige, over Maaden hvorpaa Valget blev foretaget, som ei skete paa lovlig Maade, for det Første sad Tuxens Oncel, Commandeur Tuxen, som havde stillet sin Brodersøn, s. 140 ved den ene Protokoll, og dette var, efter Formanden Assesor Müllers egne Ord utilladeligt, men han lod det dog gaae, og dette gjorde stor Skade som Hol: Folk erklærede, da mange af dem, staae i afhængigheds Forhold til ham, og derfor, naar de skulde lige op for hans Øine, ei turde stemme paa Grundtvig. Det andet Klagepungt var, at der var skrevet eens Tegn, i Protokollen for alle 3 Valgcandidater, hvorved der jo let kunde indløbe Fejl uden at det kunde sees. Nr. 3 at de modtog Stemmer fra Fraværende, som ogsaa paa Faders Efterspørgsel hos Müller, blev erklæret for urigtigt men dog ei af ham blev forbudt. Hvorvidt Justitsministeren gjør noget ved denne Sag, ved vi jo endnu ei. I det hele taget er det jo gaaet underlig til med Valgene, Clausen, er faldet for en Væver 1) , i Mehrn, Drewsen er faldet, ogsaa for en Bonde, men Barfod har seiret paa Møen, over Hother Hage, og den Ræv Ussing er da ogsaa kommet med, Nu maa jeg slutte for dennegang, da jeg skulde lidt hen til Fader, og Moder, og det er Aften, Klokken er mange, Fader tager den hele Sag meget rolig, Moder kan du nok vide tager sig det nærmere. Boisen beder mig hilse dig og sige dig Tak for dit Brev, han har endnu ikke faaet Tid til, at svare dig, da han jo nu arbeider for Petitionen, til Kongen, om Faders Valg, og som han tidligere har omtalt for dig; fra heele Landet vi har allerede modtaget en heel Deel af dem med Underskrifter. Du skal nu snart høre nærmere fra os, hvad det bliver til thi jeg tænker det interesserer Eder ligesaameget som mig. Tilgiv nu at dette Brev er blevet saa jasket, men jeg vil dog sende dig det som det er, da jeg ellers endnu længere maatte opsætte, at skrive thi iaften har jeg ei mere Tid, Skriv mig nu snart et rigtig langt Brev til om din Mening om alle disse Ting, jeg længes meget efter at see Brev fra dig.

Grundtvig og hans Slægt.

9

I Thorsdagaftes havde vi et lille ungt Selskab, hvor Carlo og Holger var, den sidste har faaet Permission, den Første er comanderet herover, og ligger i Casernen. Dog dette Selskab var ei rigtig godt, thi jeg følte et mageløst Savn, af Eder, to gamle kjære Brødre. Hils nu min kjære Broder Johan og siig, jeg venter snart Brev fra ham og Skriv du saa snart til

din hengivne Meta.