Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Diderik Nicolai Blicher Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-12)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
den 12te Octbr. 1848.

Kjære Johan!

— — — Vistnok min Søn kan det ikke forstaaes at Vaabenstilstanden saaledes overholdes fra Tydskside det er jo aabenbar at holdes for Nar, hvad der i de sidste Aviser har staaet fra Nordslesvig og i Aftes fra Haderslev Kongens Fødselsdag er da vist heller ikke mueligt længer at skulle taales,— — — Fader er uhyre misfornøjet at det saaledes gaaer til uden den ringeste Modstand fra vor Side og det er nu Alle her uden Undtagelse, Bladene udtale sig skarpt herom, i Studenter-Foreeningen skal der være megen Utilfredshed siges der, denne heele statskloge Gang som det Alt skal gaae nedslaaer Fader, det er jo heller ikke mueligt andet, de[t] er som alt Mod og Tapperhed skulle tilintedgjøres, det heele indhylles i en tyk Taage; — — —

s. 143 Fredag 13de.

— — — Hvordan gaaer det Eder nu med at faae Eders Tøi ordentlig vadsket, nu bliver det vel reent hos slige Stadsfolk, der saaledes kan pynte op og besørge Huset i alle Henseender, det kan kaldes noget, slige Selskaber, men kan ogsaa Ltntr’s Lommer holde det ud, thi Noget maae dog for Noget; den Punsch som er saa daarlig, kunde du jo godt takke saameget for, men tillige sige, du aldrig godt havde kunde taalt den Drik, nu beder jeg Eder kjære Børn dog endelig at være forsigtig med hvad I nyder, det er en slem Tid med at faae Forkjølelse, især er Mavesygdomme slemme nu og Eders Moder kan nu ikke imellem see lidt ind til Eder uden i Tankerne og der er I altiid indslutted i Kjærlighed og usigelig moderlig Længsel som ofte over- vælder mig.— — — Kongevalgene er da skeet, men Fader ikke derimellem; hvad I veed kjære Børn der bestemt er imod Faders Tankegang, strid ikke derimod naar i skriver ham til I forstaaer mig jo nok han tager sig Alt saa uhyre nær.— — — Nu Farvel kjære Børn! — Eders trofaste Moder

E: Grundtvig