Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-16)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Svend.
16de Octbr. 1848.

Kjære Svend!

Fra 5te var dit sidste Brev netop den afgjørende Dag med valgene; der blev nu intet af at Fader kom i Betragtning som du da jo har hørt den heele udførlige Beretning om, heller ikke ved Kongevalgene kunde det strække til; vistnok maae det have krænket ham som er saa naturligt, men Du veed nok han udtaler sig ikke saaledes derom; Høxbro gav Eder den første Efterretning derom, her var den Aften kommet Nogen han var med, Ligesaa havde de samlet nogle unge Venner paa Møllen; jeg kan godt tænke mig Eders Længsel efter at høre Udfaldet, vi vil nu haabe her, som Man jo altiid skulle ved sligt, at hvad der skeete, var til det Bedste, thi de Rigsdagsmøder maae vist blive stormende og havde for Fader maaskee blevet meer end han kunde udholde; jeg er nu her kommet til at udtale mig om alle slige Ting som du jo vel siger, Moder har ingen Forstand paa, det tilstaaer jeg ogsaa, men en Mening kan Man dog have og den har jeg ogsaa, endskjønt jeg sjælden kommer ud med den, fortiden seer jeg nu saameget bagvændt og galt men det kommer vel sagtens af at jeg er bleven saa gammel, een Ting synes mig rigtignok Soleklar, at den Provisoriske Regjæring med dens heele Slæng skulle have Sandheden rigtig at vide, det er dog skrækkeligt saaledes at skulle lade sig regjære og gjøre Nar ad som de Herrer behager og ikke sige et Muk til det heele, de stakkels Slesvigere at vi skal finde os deri er ubegribeligt. Har du nylig seet Oberstl. Blom er han vedblevet at være rask? Hils ham ligesaa Vilhelm; jeg kan nok vide, I længes efter at komme derover til ham naar det ikke kan blive til andet. Fryser du ikke i det kolde vaade Veir vi nu har faaet, du lægger vel i Kakkelovnen Du har slet ikke beskrevet mig din Leilighed eller Værelse, er der Børn i den Præstegaard? ligger der Soldater? har de det godt deromkring? nu kommer de jo dog Alle i Sæng? har I dog ikke faaet opdrevet noget læseligt om Jer endnu jeg synes I kunde tage Eder for imellem at samle Eders Compagni og holde lidt Forelæsning, eller rettere fortælle dem Noget som I jo gjorde her i Byen, det kunde være godt for dem synes jeg i mange Henseender, thi hvad dræber s. 149 de dog Tiden med uden noget egentligt Arbeide og for Jer kunde det vel ogsaa være ret fornøjeligt; du undrer dig nu min Søn maaskee over slige ganske forunderlige Ideer Moder kan have, Tanken hos mig bringer den naturlig frem, at et Liv uden Arbeide er grueligt at aande, fortærende for hvem det saa er. —

Nu Farvel min kjære Svend ! skriv snart til Moder maaskee er der et paa Vejen jeg længes altiid efter at høre fra Eder, du er meget knap med Breve til mig mit Barn.

Fader hilser Eder kjærlig men har ikke Tid at skrive i Aften Tante Jane ligesaa og alle hvem jeg seer af vore Venner spørger meget til Eder, i Morgen sændes lidt hvad jeg kan samle, trænger I ikke til noget at varme Eder med; jeg sænder almindelig Aviserne til Johan da du jo heller gaaer derover, hvad jeg Stymper skriver tilhører almindelig Eder begge; kan du læse det? jeg troer jeg før har sagt det om Aviserne. Endnu engang Farvel!

Din trofaste Moder
E: Grundtvig.

i Gaar Reiste Line Gr. til Aarhuus hun har været paa Falster siden I saa hende. Det er ret en næt lille Fætter Ludvig, han er oppe i disse dage det gaaer godt.