Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-10-27)

Fra Lise Grundtvig til Sønnerne*
[27/10 1848]

— — — Efter al rimelighed tager Fader en af Dagene need til Præstøe, han har havt Indbydelse fra endeel om at komme; jeg vil ikke nægte jeg med ængstelse seer ham i den Forsamling hvor hans Anskuelser i saameget er forskjællig, det vil give Anleedning til megen Ærgrelse for ham, det seer jeg godt, meget needslaaet er han over som det gaaer og er gaaet, saa jeg frygter hans dybe Følelse for hvad han anseer for Ret vil mangengang give anleedning til megen Heftighed som han nu ikke godt taaler paa sin gamle Alder, Gud styre Alt efter sin Viisdom ! til Rigets og Folkets Ære og Gavn i alle Maader ! — — — Nu Farvel kjære Børn! Kjærligst hilses fra Fader, Tante og Eders tro Moder

E: G: