Danmarks Breve

BREV TIL: Svend Hersleb Grundtvig FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1848-11-08)

*Fra N. F. S. Grundtvig til Sønnerne.
8de Novbr. 48.

Mine kiære Sønner!

Skiøndt jeg har havt meget knappe Stunder, saa har det dog været endnu langt mere Mangel paa Lyst end paa Tid, der har hindret mig fra længe at skrive til jer; thi for mine Øine var og er Fædernelandet s. 178 i yderste Fare, uden at de, som skulde, vil eller tør røre en Finger til dets Redning, saa jeg knap [kan] holde ud at tale derom med dem, der er langt enigere med mig om Rednings-Midlerne og Rednings- Maaden end mine Sønner formodenlig endnu.

Da det nu imidlertid med min Kamp for et Sæde paa Rigsdagen har paa den allermildeste og ønskeligste Maade faaet et heldigt Udfald, og jeg alt idag har taget mit Sæde og sagt Ordet ud om Slesvigs i alle Henseender mislige, for Danmark farlige og for alle Dannemænd sørgelige Stilling, saa kan dog ikke selv den meget store Knaphed paa Tid hindre mig i at sende mine Sønner en kiærlig Hilsen med egen Haand, og sige Dem, at har jeg sjelden været mismodigere end sidste Søndagaften, da alt forkyndte, at Væverens Vælgere af al Magt vilde sætte et Bondevalg igiennem, hvor det ikke kunde skee uden at udelukke mig fra Rigsdagen, saa har jeg ogsaa sjelden og maaske aldrig havt en gladere Dag end i Mandags, da Vorherre underlig gjorde alting godt, saa jeg ikke blot blev valgt med henved 600 Stemmer mod 11, men alt endtes med den venligste og fornøieligste Stemning hardtad hos alle, ret aabenbar hos min Medbeiler!

Rørdams Valgtale og hele Ledning var ligesaa mesterlig som simpel og uefterlignelig.

Nu, Gud velsigne og styrke jer og os alle!

Faderligen
Grundtvig.