Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig (1848-11-08)

Fra Lise Grundtvig til Sønnen Johan*
d. 8de Novbr.: Onsdag

Kjære Johan:

— — — Fader kom da i Aftes fra Nysøe og blev eenstemmig valgt, paa 11 stemmer nær havde han de øvrige, og var da i alle Maader glad herved at det gik dog tilsidst saa heldigt, han har nu allerede i Dag været i Rigsforsamlingen, hvor han begyndte at purre lidt til dem, vistnok bliver det ikke derved; der er sikkert gjordt store Øjne tænker jeg iblandt mange af dem ved at see ham der paa engang. Fader havde dog maaskee taget sig Tid til at sænde dig et par Ord i Aften, men nu kom Præsten Helveg, saa bliver der nok ei noget af, det er nu 2 Aar siden han var her sagde han. — Hvad Fader ikke før har havt travlt, saa vil det da blive nu, jeg kan slet ikke begribe hvordan det skal gaae, Gud give ham Kraft og Taalmodighed til at udholde Alt det der vist vil blive at staae imod ; paa Løverdag skal s. 179 Tsch : i et hemmeligt Møde gjøre rede for Krigens førelse.— — — Hvordan er det dog nu siden gaaet med Eders flinke Alsinger og Slesvigere? hils dem fra mig at de vedblive at være trofaste, — ja jeg meener forman dem kjærlig.— — — Gud være med dig! beder i Kjærlighed

din trofaste Moder
E: Grundtvig.