Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1848-11-15?/1848-11-30?)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
[Pjedsted; sidst 1 Nvbr. 1848]

Kjære Moder!

Idet jeg herved beder Dig besørge indlagte Brev afsendt, som jeg nu i over en Maaned har skullet skrive, men først fik fra Haanden i Aften, maa jeg dog ogsaa sende Dig et lille venligt Ord og bede Dig s. 189 om Forladelse for den Skuffelse, Du vistnok vil føle, naar Du aabner dette store, tykke Brev og finder fremmede Sager deri. Da jeg sidst skrev til Dig, befandt jeg mig snavs og havde Feber; det varede et Par Dage og viste sig bagefter at have været Nældefeber, thi nu siden er jeg bleven saa nældet, saa jeg maa holde mig inde i nogle Dage. Nu befinder jeg mig forresten fuldkommen vel. Vil Du hilse Fader og dem Alle derhjemme (baade i Vimmelsk. og paa Møllen) saa meget fra mig. Peter har nu længe truet med at skrive til mig, men endnu venter jeg forgjæves. Fra Skovgaard have Johan og jeg faaet Brev og svare een af Dagene. Vil Du sige Peter, at dersom han eller Brandt eller nogen Anden havde et lille Brev til Stephens, saa maa han gjærne klæde mit Brev af og lægge det ind til min Lap. Endnu er ingen Forandring foregaaet i vor Stilling, skjøndt det er sandsynligt, at vi med Tiden komme ind til Vejle. Nu Goddag og Godnat, kjære Moder, fra Din altid inderlig hengivne Søn

Svend.