Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Kristine Margrete Grundtvig FRA: Svend Hersleb Grundtvig (1849-01-25)

Fra Svend Grundtvig til moderen.
Sønderborg Slot 25/1 49.

Kjære Moder!

Et lille Ord fra mig har Du sikkert ventet, og et saadant stjæler jeg mig da nu til at sende Dig; jeg stjæler mig dertil, fordi jeg skriver disse Linier midt i min Tjeneste, der, som Du veed, falder heroppe. Jeg har derfor kun Tid til at sige Dig, at jeg lever vel og kjærlig tænker s. 198 paa Dig og de Andre der hjemme. Af Peters Brev og da allerøjen- synligst af det medfølgende blaa Papir vil Du have den Fornøjelse at bemærke, at min finansielle Status er særdeles glimrende, uagtet Rejsen, der, som jeg i mit forrige Brev omtalte, tog lumsk paa Lommerne.

Tak for Dit Brev, som vel egl. var til Johan, men som jeg dog ogsaa kan tage mig af. Send mig for Guds Skyld ingen Støvler, thi jeg er dermed rigelig forsynet. Nu tør jeg ikke længere blive ved Pennen og maa derfor slutte med kjærlig Hilsen til Dig, Fader og de Andre derhjemme fra

Din altid hengivne Søn
Svend.